Menu

ArchiDeMeS

W zależności od branży i rodzaju działania przedsiębiorstwa produkcyjne różnią się między sobą sposobem zarządzania procesami operacyjnymi. W przedsiębiorstwach, gdzie funkcjonuje rozbudowana infrastruktura, która bezpośrednio wspiera proces produkcyjny szczególnie ważny jest proces zarządzania dokumentacją.

Utrzymanie właściwej infrastruktury decyduje o prawidłowym przebiegu procesu produkcyjnego, a dokumentacja spina ten proces. Te potrzeby dokumentacyjne przedsiębiorstwa w pełni pokrywa system ArchiDeMeS. Wdrożenie systemu poszerza informatyzację procesów zarządzania w przedsiębiorstwie o procesy opracowania i wdrażania zmian zarówno w odniesieniu do wyrobów, jak i infrastruktury produkcyjnej, tworząc wraz z innymi systemami zarządczymi, np. klasy ERP kompleksowe informatyczne rozwiązanie zarządcze obejmujące pełny cykl PLM  (PLM – product lifecycle management).

Dodatkowo, dzięki jednolitej oraz zawsze aktualnej dokumentacji sprawnie przekazywanej na produkcję i działającym „on-line” mechanizmom transportu danych do systemów zarządzających produkcją i relacjami z klientem oraz zbierania uwag z produkcji  do działów rozwoju i modernizacji wpływają znacząco na podniesienie niezawodności i obniżenie kosztów wytwarzania.

Współczesne metody zarządzania opracowywane są na podstawie procedur działań kształtujących procesy wykonawcze i decyzyjne przedsiębiorstwa w jednolity system zapewnienia jakości. Właściwe i konsekwentne stosowanie tych mechanizmów zarządczych ma szczególne znaczenie tam, gdzie tworzona jest wartość dodana decydująca o właściwych relacjach z klientem, jego zadowoleniu i umacnianiu związków z firmą.

W przedsiębiorstwach, w których efekty pracy zależą w dużym stopniu od opracowywanej dokumentacji wykonawczej stanowiącej podstawę realizacji usług czy też wyrobów w ramach danego zlecenia, zadania produkcyjnego lub inwestycyjnego, jest istotne, aby dokumentacja taka była opracowywana i zabezpieczana zgodnie z system zapewnienia jakości. Istotna jest również pewność, aby sprawy przedsiębiorstwa dotyczące relacji z klientem były odpowiednio dokumentowane i nadzorowane w materii sposobu i skuteczności realizacji w odniesieniu do założonych celów.

Systemy zarządzania dokumentami i procesami umożliwiają usprawnienie operacji biznesowych, połączenie ludzi biorących udział w tych operacjach oraz optymalne wykorzystanie informacji, danych i dokumentów zgromadzonych w przedsiębiorstwie. Poprawia to wydajność i ergonomię pracy oraz wpływa na istotne poprawienie wyników finansowych firm biznesowych.

ArchiDeMeS

Oferowana przez konsorcjum firm Aplikom i CADExpert linia produktu ArchiDeMeS Pro jest propozycją rozwiązania opisanego wyżej zagadnienia. Doświadczenie w realizacji specjalistycznych usług z zakresu zarządzania dokumentacją pozwoliło nam zaproponować rozwiązanie, dzięki któremu w łatwy, wręcz intuicyjny, sposób egzekwowane są procedury organizacyjne, tak, że praca w zgodzie z postulatami zarządzania staje się naturalną cechą przedsiębiorstwa.

ArchiDeMeS jest rozwiązaniem informatyczno-zarządczym zrealizowanym w oparciu o spójny zintegrowany zbiór narzędzi składających się na jednolity system do zarządzania dokumentacją i informacją powiązaną.

Aplikacja pozwala nie tylko na gromadzenie wszystkich zasobów, zapewniając przy tym szybki i łatwy dostęp do posiadanych informacji, ale chroni firmę przed utratą ważnych danych.

ArchiDeMeS ukierunkowany jest na zarządzanie procesami w przedsiębiorstwach produkcyjnych, projektowych i architektonicznych. Idealnie sprawdza się w biurach projektowych, archiwach dokumentacji, działach remontowych i wielu przedsiębiorstwach usługowych. To także efektywne i wydajne narzędzie do zarządzania dokumentacją mierniczo-geologiczną zakładów górniczych.

ArchiDeMeS jest dostosowany do rozwiązań wspomagających zarządzanie:

 • EDM (Electronic Data Management – elektroniczne zarządzanie danymi),
 • PDM (Product Data Management – zarządzanie danymi produktu)
 • DMS (Document Management System – system zarządzania dokumentami).

ArchiDeMeS wspiera systemy zarządzania jakością, funkcjonujące w organizacji, zgodnie z wymogami norm ISO 9000. Dotyczy to w szczególności pracy działów konstrukcyjnych, technicznych, utrzymania ruchu, kontroli jakości i laboratoriów kontroli jakości. Aplikacja ułatwia także realizację wymogów wynikających z norm HACCP (identyfikacja i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności) w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym oraz wspiera pracę z zewnętrznymi systemami ERP (Enterprise Resource Planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa).

ArchiDeMeS to także efektywne, wydajne narzędzie do zarządzania dokumentacją mierniczo-geologiczną zakładów górniczych. Rozwiązanie dla tej grupy przemysłu przeznaczone jest do właściwego zarządzania procedurami tworzenia, ewidencjonowania, zabezpieczenia, archiwizacji i udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznej w zakładzie górniczym, bez względu na sposób wydobywania kopaliny. Umożliwia prowadzenie cyfrowej mapy zakładu górniczego z zachowaniem rygorystycznych zasad wymaganych przez prawo górnicze.

ArchiDeMeS w codziennej praktyce jest odbierany przez użytkowników, jak i kadrę menadżerską jako naturalny, działający w tle mechanizm porządkujący i usprawniający przygotowanie oraz wykonanie dokumentacji projektowej, technologicznej lub biurowej, jak również wymianę informacji, obieg dokumentów i nadzór nad realizacją zadań.

ArchiDeMeS jest narzędziem w pełni skalowalnym, pozwalającym na wprowadzanie dedykowanych rozwiązań, zgodnie z indywidualnym zakresem potrzeb. Umożliwia budowanie odpowiednich rozwiązań zarządczych, dostosowanych do specyfiki Twojej firmy i branży, w jakiej funkcjonujesz.

Czym się wyróżnia ArchiDeMeS?

 • Łączy zarządzanie zdarzeniami wynikającymi z procesów organizacji pracy i przepływu informacji zachodzącymi w całej strukturze przedsiębiorstwa z procesami tworzenia dokumentacji i towarzyszącej temu informacji w poszczególnych zespołach wykonawczych.
 • Posiada otwartą strukturę umożliwiająca realizację interfejsu importu i eksportu do systemów ERP.
 • Posiada narzędzia umożliwiające uruchomienie interfejsu komunikacyjnego i wymiany danych do środowiska aplikacji MS Office oraz OPEN Office.
 • Posiada narzędzia umożliwiające uruchomienie interfejsu do aplikacji CAD firmy Autodesk.
 • Posiada narzędzia umożliwiające włączenie, w trybie „on-line” w obieg zarządczy systemu, korespondencji „email”, której wymiana następuje w ramach Microsoft Outlook.
 • Reguluje realizacje zdarzeń objętych wdrożeniem do przebiegów zgodnych z wymogami stosownych norm ISO 9000:2000

Dla kogo

Rozwiązanie ArchiDeMeS jest w pełni dostosowywalne do każdego rodzaju przedsiębiorstwa produkcyjnego i branży w jakiej ono działa.

ArchiDeMeS wspiera informatyzację procesów zarządzania związanych z tworzeniem i obiegiem dokumentacji w przedsiębiorstwie zgodnie z wymogami ISO 9001, gwarantując wysoką jakość i wygodę użytkowania.

System umożliwia zarządzanie zarówno pełnym cyklem życia maszyn/infrastruktury wytwarzania jak i cyklem życia samego wyrobu (PLM – Product Lifecycle Management).

ArchiDeMeS wspiera zarządzanie na etapie przygotowania wyrobu i zarządzania zmianą (zgodne z technologią PLM – Product Lifecycle Management). Ułatwia projektowanie wyrobów, zarządzanie danymi o wyrobie i jego budowie (obsługa BOM – Bill of Material – dotycząca zestawienia materiałowego) oraz dostosowanie produktu do wymagań klienta (w systemie gromadzone są wymagania klienta, które są przekształcane na wymagania wobec wyrobu).

W przedsiębiorstwach opartych na produkcji zleceniowej system ArchiDeMeS usprawnia przygotowanie, obieg i archiwizację dokumentacji produkcyjno-technologicznej zgodnie z cyklem życia produktów i aktualnymi potrzebami produkcji.

Jest skutecznym rozwiązaniem zapewniającym sprawne zarządzanie wymianą informacji pomiędzy działami projektowymi, technologicznymi a działami odpowiedzialnymi  za  produkcję i obsługę klienta.

Doświadczenie i opinie użytkowników potwierdzają, iż bezpośrednimi, szybko zauważalnymi efektami wdrożenia systemu, ArchiDeMeS są:

 • dla bezpośrednich użytkowników:
  • radykalna minimalizacja ilości czynności administracyjnych, jakie należy wykonywać przy obsłudze przyjętego znormalizowanego systemu zarządzania,
  • dostęp on-line do zawsze aktualnych firmowych zasobów (danych i dokumentów),
  • sprawna wymiana i koordynacja informacji pomiędzy członkami zespołów projektowych i wykonawczych,
 • dla kadry menadżerskiej wysokiego jak i średniego szczebla:
  • radykalne usprawnienie zarządzania procesami biznesowymi,
  • szybki dostęp do zawsze aktualnych informacji o potencjalnych zagrożeniach,
  • dostęp do bieżącej wiedzy i możliwość sprawnej koordynacji procesów organizacyjnych i wykonawczych
  • skuteczna komunikacja operacyjna wewnątrz zespołów projektowych.

W dalszej perspektywie czasowej najczęściej wymienianymi efektami wdrożenia systemu są:

 • wzrost wydajności pracy w zespołach opracowujących dokumentację jak również odpowiedzialnych za nadzór i realizację zadań wykonawczych;
 • istotne ograniczenie reklamacji wewnętrznych jak i zewnętrznych wynikających z użycia nieaktualnych bądź niewłaściwych informacji, a co za tym idzie nakładów materiałowych, ludzkich, kapitałowych, jakie trzeba ponieść przy usuwaniu ich skutków;
 • zmniejszenie nakładów finansowych jak i ludzkich potrzebnych do utrzymania przyjętych procedur ZSI;
 • optymalizacja nakładów czasowych zużywanych do obsługi wymiany informacji między działami przedsiębiorstwa jak również jego oddziałami i filiami;
 • wyższy stopień bezpieczeństwa danych.

Wraz z upływem czasu stają się zauważalne dodatkowe typowe korzyści biznesowe:

 • zwiększenie przychodów:
  • przyspieszona realizacja procedur obsługujących podejmowanie decyzji
  • lepsza obsługa klientów – skoncentrowane na kliencie procesy zapewniające szybsze odpowiedzi i wyższy poziom satysfakcji klientów
  • koncentracja na działaniach merytorycznych – czynności administracyjne towarzyszące dotrzymywaniu procedur przejmuje system.
 • redukcja kosztów:
  • zwiększona wydajność operacyjna – krótszy czas obsługi procesów, realizacja wyjątków, pozyskiwanie online danych umożliwiających optymalizację wykorzystania zasobów
  • obniżone ryzyko błędu – nadzorowane środowisko procesów zawiera definiowane wg potrzeb punkty kontroli spełnienia przyjętych wymagań.
  • zwiększona elastyczność organizacyjna – zmniejszenie czasu projektowania nowych procesów biznesowych, ich integracji i wdrażania.

Funkcje

ArchiDeMeS integruje dane, procesy produkcyjne i zasoby. Pozwala zarządzać informacjami od koncepcji, poprzez projekt i kierowanie do realizacji.

Między poszczególnymi etapami zachodzą istotne dla jakości produktu powiązania, a wynik pracy danego zespołu wpływa na pracę zespołów obsługujących kolejne etapy wytwarzania.

Proponowane przez nas rozwiązanie posiada zaszyte funkcje informatyczno-zarządcze, umożliwiające obsługę zdarzeń zachodzących pomiędzy:

 • poszczególnymi etapami cyklu opracowania i modernizacji wyrobów,
 • cyklem opracowania i modernizacji wyrobów a cyklem wytwórczo produkcyjnym,
 • cyklem opracowania i modernizacji wyrobów a cyklem obsługi klienta.

ArchiDeMeS:

 • wprowadza jednolite elektroniczne archiwa i bazy danych dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej, uruchamia jednolity system zarządzający zmianą i wdrożeniem nowego produktu na etapie jego opracowywania. System jest zgodny z potrzebami systemów ERP (Enterprise Resource Planning – związanych z planowaniem zasobów przedsiębiorstwa);
 • ujednolica zarządzanie dystrybucją;
 • wprowadza jednolity system obsługi terminali dostępu do dokumentacji produkcyjnej (pliki CAD, Inventor, PDF) oraz jednolity system zbierania uwag z działów produkcyjnych na temat dokumentacji i wyrobu (są one podstawą do modernizacji wyrobów i wprowadzenia zmian w dokumentacji).

Dzięki tym funkcjonalnościom współpraca między działem projektowym a działami produkcyjnymi jest sprawniejsza i zmniejszone jest ryzyko wystąpienia błędu na tej linii.

Wdrożenie systemu ArchiDeMeS umożliwia zamknięcie cyklu informatyzacji procesów zarządczych.

Dzieje się to poprzez włączenie do zarządzania procesów o charakterze normatywnym. Procesy te definiują przebieg opracowywania i kierowania do produkcji, przebieg zmian wyrobu, jak również wszelkie powiązania danych na tym etapie z danymi tworzonymi na etapie obsługi cyklów produkcyjnych (interfejs komunikacyjny pomiędzy systemem DPM ArchiDeMeS a systemem ERP). Rezultatem tych działań jest produkt – zgodny z oczekiwaniami i spełniający wszystkie wymagania jakościowe.

ArchiDeMeS posiada otwartą budowę modułową i jest dostosowywany indywidualnie do potrzeb klienta. W swej strukturze modułowej posiada wyjątkową funkcjonalność polecaną szczególnie przedsiębiorstwom przemysłowym, posiadającym urządzenia podlegające nadzorowi UDT (działy techniczne i remontowe, zakładowe archiwa dokumentacji, dotyczące posiadanych urządzeń technicznych).

ArchiDeMeS umożliwia zdalną rejestrację wszystkich urządzeń, a także planowanie i powiadamianie o konieczności przeprowadzenia przeglądu oraz przechowywanie całej dokumentacji technicznej powiązanej z danym urządzeniem. W systemie można m.in.: planować przeglądy, udostępniać zapisy „zgłoszonych uwag” inspektora UDT (bez konieczności zaglądania do książek UDT), kontrolować wypożyczenia i zwroty książek UDT.

Dlaczego warto

ArchiDeMeS poszerza obszar działania Zintegrowanych Informatycznych Systemów Zarządzania produkcją o:

 • dane i dokumentację konstrukcyjno-technologiczną, powstającą na etapie opracowania koncepcji, a stanowiącą dla procesów produkcyjno-wytwórczych podstawę do uruchomienia nowych wyrobów lub zmian w już istniejących,
 • zdarzenia i dokumentację powstające przy opracowywaniu koncepcji i rozwiązań, jakie będą realizowane w ramach planowanych działań modernizacji i utrzymania infrastruktury produkcyjnej.

ArchiDeMeS zapewnia tym samym:

 • sprawne i jednoznaczne przekazywanie dokumentacji na produkcję,
 • działający online mechanizm zbierania uwag z produkcji do działów rozwoju i modernizacji,
 • aktualność dokumentacji i danych opisujących struktury wyrobu na wszystkich etapach jego wytwarzania i dystrybucji,
 • skrócony czas dostępu do informacji,
 • usprawnioną komunikację między zespołami zaangażowanymi w procesy projektowo-wytwórcze.

ArchiDeMeS zmniejsza nakłady finansowe i czasowe:

 • pracownicy koncentrują się na działaniach merytorycznych, a nie na organizacyjnych wynikających z wymagań normatywnych systemów jakości,
 • usprawnia obsługę uzgodnień międzywydziałowych, dotyczących przygotowania i wdrożenia wyrobu lub jego modyfikacji,
 • umożliwia powszechny dostęp do zasobów, zawsze aktualnej dokumentacji i informacji konstrukcyjno-projektowej,
 • bezpośrednio wspiera systemy zarządzania produkcją (np. ERP), a także danymi i dokumentacją technologiczno-konstrukcyjną, opracowywaną na etapie przygotowania wyrobu,
 • pozwala czerpać dane z systemów zarządzających produkcją, potrzebne przy opracowywaniu modernizacji oraz nowych wyrobów.

ArchiDeMeS podnosi jakość i obniża koszty dzięki ograniczeniu błędów:

 • eliminuje rozbieżności i niejednoznaczności w opisie dokumentów i danych opracowywanych przez działy uczestniczące w procesach produkcyjnych przedsiębiorstwa,
 • synchronizuje przepływ informacji pomiędzy systemami zarządzającymi cyklem produkcyjnym, a systemem ArchiDeMeS, zarządzającym cyklem przygotowania wyrobu,
 • zapewnia dystrybucję w trybie online aktualnej dokumentacji na stanowiska produkcyjne,
 • zapewnia bieżący, bezpośredni dostęp do zawsze aktualnej dokumentacji opisującej infrastrukturę tworzenia bezpośrednio z poziomu systemów, zarządzających jej pracą i obsługą.

Cechy

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika jest podobny do interfejsu Eksploratora Windows. Posiada jednak większą liczbę okien umożliwiających szybkie wyświetlanie najważniejszych informacji dotyczących danego pliku. Dzięki temu można np. uzyskać podgląd dokumentu oraz powiązanych z nim danych. Obszar podglądu dokumentu jest bezpośrednio obsługiwany przez przeglądarkę wewnętrznie zintegrowaną z systemem.

Przeglądarka obsługuje formaty rastrowe, wektorowe, arkusze kalkulacyjne, procesory tekstów itp. Umożliwia wyświetlanie dokumentów w trybie pełnoekranowym, dowolne ich powiększanie, wydruk itd. Daje użytkownikowi możliwość szybkiego podglądu treści dokumentu bez konieczności korzystania z aplikacji źródłowych.

ARCHITEKTURA SYSTEMU

System ArchiDeMeS jest aplikacją kliencką korzystającą z dwóch serwerów:

 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Internet Information Server.
Okno danych opisujących dokument

Okno danych opisujących dokument

Serwery te odpowiadają odpowiednio za przechowywanie opisowych danych relacyjnych oraz plików. Wszystkie dane, pliki, parametry realizowanych procedur, atrybuty dokumentów, matryce praw dostępu, transakcje są definiowane, rejestrowane i interpretowane przez system jako jedna baza centralna. Dany dokument jest w całej bazie wartością unikatową. Oznacza to, że system pilnuje i zabezpiecza stan archiwum niezależnie od liczby i zakresu współdzielonych plików pomiędzy różnymi jego użytkownikami. Do każdego dokumentu dołączane jest pole opisu i tabela atrybutów (danych). Edytor atrybutów jest wspomagany przez słowniki danych. Określone informacje można zdefiniować jako bezwzględnie wymagalne.

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Architektura bezpieczeństwa systemu ArchiDeMeS gwarantuje:

 • zabezpieczenie danych przed możliwością ich identyfikacji z pominięciem funkcji systemu
 • zabezpieczenie danych przed możliwością odczytania przez nieuprawnionych do tego użytkowników systemu
 • zabezpieczenie danych przed możliwością nieuprawnionego powielania, modyfikacji bądź wykonania innych operacji naruszających ich status.

Mechanizmy składowania, ochrony i kopiowania okresowego zasobów gwarantują ich pełne bezpieczeństwo. Zasoby serwera są nienaruszalne. Klient pracuje wyłącznie na kopiach dokumentów, które w momencie oddania ich do serwera nie nadpisują się nad oryginałem, tylko tworzą nową wersję dokumentu. Po zatwierdzeniu dokumentu ingerencja w jego treść jest niemożliwa. Próba wydrukowania dokumentu niezatwierdzonego powoduje umieszczenie na wydruku informacji o nieautoryzowanej publikacji.

ZARZĄDZANIE ZBIORAMI DOKUMENTÓW

Zgromadzona w bibliotece archiwum informacja dotyczy zarówno dokumentacji spraw wycofanych, jak i spraw aktualnych oraz znajdujących się dopiero w opracowaniu. Całość zbiorów, bez względu na status dokumentacji nimi objętej, jest zorganizowana w ten sam sposób i w ten sam sposób się nią zarządza. Biblioteka udostępnia jedynie kopie dokumentów. Kopie podlegają odpowiednim procedurom nadzoru.

Sposobem gromadzenia i przeszukiwania zbiorów zarządza się poprzez:

 • definiowalny inteligentny system klasyfikacji
 • definiowalną strukturę projektów i spraw
 • mechanizm współdzielenia dokumentów i projektów
 • inteligentny mechanizm wyszukiwania.

EDYCJA WSPÓŁBIEŻNA

Struktura bazy umożliwia tzw. edycję współbieżną. Tylko jeden użytkownik jest w stanie modyfikować dokument, projekt, sprawę w danym momencie, ale wielu użytkowników może w tym samym czasie mieć dostęp do tego samego dokumentu w trybie tylko do odczytu.

Śledzenie dokumentu - kolejne wersje i rewizje

Śledzenie dokumentu – kolejne wersje i rewizje

ŚLEDZENIE WERSJI I REWIZJI DOKUMENTÓW

Technologia archiwum wykorzystana przy jego budowie pozwala na zachowanie dowolnej liczby wersji dla dokumentów o statusie roboczym i dowolnej liczby rewizji, czyli zatwierdzonych kolejnych wydań dokumentu.

System zabezpiecza dokumenty przed nadpisaniem i niepowołanym skasowaniem. Dzięki niemu klient zawsze wie, z jaką kopią dokumentu aktualnie pracuje, i może sięgnąć wstecz po dowolną jego wersję.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zarządzanie projektami jest specjalną ukierunkowaną funkcją systemu ArchiDeMeS.

Dokument wiodący: historia i dostęp do rewizji projektu

Dokument wiodący: historia i dostęp do rewizji projektu

 • Projekt można zarejestrować jako gotowy powstały w innych warunkach zbiór oraz jako obiekt otwarty.
 • Projekt można poddać „edycji”, czyli modyfikacji.
 • Projekt można zatwierdzać, opiniować, poddawać konsultacji, przekazywać na zhierarchizowaną ścieżkę realizacji.
 • System zapamiętuje historię kolejnych wydań projektu, umożliwiając ich szybkie odtwarzanie. Dzięki temu można łatwo zarchiwizować dokumentację kolejnych wersji wyrobu, etapów prac remontowych czy faz realizowanej inwestycji.

ZARZĄDZANIE OBIEGIEM DOKUMENTÓW

Charakter udostępnianego zbioru funkcji systemu ArchiDeMeS z zakresu obiegu dokumentów można przyrównać do odpowiedniego zbioru „klocków” za pomocą, którego obsługujemy różne „konstrukcje” procedur organizacyjnych.

Zestaw elementarnych procedur obsługujących zdarzenia decyzyjne obejmuje:

 • przypisanie odpowiedzialności
 • realizację zdarzeń równoległych: opiniowanie, konsultacje
 • realizację zhierarchizowanych zdarzeń szeregowych
 • realizację schematu decyzji zatwierdzenia
 • system powiadomień o zadaniach i dokumentach.

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PAPIEROWĄ

Dokumenty i projekty są wprowadzane i katalogowane w systemie w sposób jednolity, zgodny z przyjętą organizacją archiwum. Porządkowana i katalogowana dokumentacja papierowa jest rejestrowana i opisywana, analogicznie do operacji na dokumentacji elektronicznej, zgodnie z „podpowiadającymi się” wymogami zaprojektowanej struktury. W ten sposób zostaje zachowana jednolita organizacja dokumentów papierowych i elektronicznych. Konwersja dokumentacji papierowej na elektroniczną nie wymaga dodatkowych uzgodnień w ramach bazy systemu. Wersja elektroniczna jest zapisywana w sposób automatycznie skojarzony z wcześniej zarejestrowaną wersją papierową dokumentu.

ZARZĄDZANIE PRAWAMI DOSTĘPU

Prawa dostępu są obsługiwane w prosty i czytelny sposób – układają się w wielowymiarową matrycę uprawnień, co umożliwia realizację dość złożonych schematów uprawnień. Podstawowym ograniczeniem jest dostęp do systemu. W samej bazie zarządzanie uprawnieniami jest organizowane za pomocą następujących wzajemnie się przenikających „kluczy”:

 • dostęp do projektów
 • dostęp do kategorii dokumentów
 • dostęp do dokumentów wg ich statusu (roboczy, zatwierdzony)
 • dostęp do wyróżnionego dokumentu.

Dostęp do obiektu może być całkowicie zablokowany, może uprawniać tylko do podglądu lub może umożliwiać edycję dokumentu.

INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM CAD

W przypadku dokumentacji technicznej utworzonej w programach AutoCAD i Inventor ArchiDeMeS daje możliwość ingerencji w zawartość tabeli rysunkowej z poziomu systemu (bez otwierania samego programu do edycji). Realizuje funkcję rozpoznawania projektów w systemie Autodesk, co pozwala zarządzać całymi projektami oraz pracować nad projektem na kilku stanowiskach konstruktorskich z kontrolą spójności. Zarządza obiegiem całych projektów tworzonych w ramach systemów Inventor, AutoCAD i identyfikuje wydruki z aktualnym statusem dokumentów w bazie systemu.

Odnotowanie zdarzeń o powiadomieniu i ich treści w historii dokumentu

Odnotowanie zdarzeń o powiadomieniu i ich treści w historii dokumentu

INTEGRACJA Z ZEWNĘTRZNĄ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ

W systemie ArchiDeMeS każdego użytkownika możemy powiązać z jego osobistym kontem poczty elektronicznej. Następuje wtedy związanie systemu z lokalną pocztą przedsiębiorstwa. Każdy użytkownik może poprzez zainicjowanie funkcji „Powiadom o dokumencie” przesłać innemu, wybranemu z listy, użytkownikowi stosowną informację. Fakt ten zostaje odnotowany w historii dokumentu, wraz z treścią tego powiadomienia. Ponadto w sytuacji, gdy do danego procesu są przypisani jego subskrybenci, czyli osoby, które nie realizują procesu, ale w sposób istotny mają uzyskiwać informację o jego przebiegu, system sam będzie generował dla nich stosowne powiadomienia.

WSPÓŁPRACA Z SIECIĄ INTERNET

Interfejs klienta internetowego

Interfejs klienta internetowego

Niezależnie od miejsca realizacji zadań użytkownik ma zawsze możliwość połączenia się
z bankiem danych ArchiDeMeS. Zasoby archiwum systemu mogą być udostępniane w części lub całości w Internecie dzięki wyodrębnionemu serwera Webserver. Aby uzyskać bezpośredni dostęp do dokumentów, wystarczy dysponować przeglądarką Microsoft Internet Explorer. Każdy użytkownik może pobierać, modyfikować i wysyłać dokumenty, biorąc udział we wspólnym procesie obsługi zadania.

 

 

 

Wdrożenia

ArchiDeMes został wdrożony m.in. w:
archidemes-ref

 

Wdrożenie systemu ArchiDeMes PRO dla firmy PHILIP Morris Polska S.A.

 • Branża: przemysł tytoniowy
 • Czas trwania wdrożenia: 7 miesięcy
 • Zakres: procesy archiwizacji i zarządzania wersjami oraz rewizjami dokumentacji technicznej i projektowej, zarządzanie grupami i dystrybucją dokumentów, interfejs do środowiska CAD
 • i SAP, wstępne uruchomienie powiązań z systemem zarządczym ERP – SAP, uruchomienie powiązań z pocztą elektroniczną, 300 użytkowników systemu.

Wdrożenie systemu ArchiDeMes PRO dla firmy CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.

 • Branża: przemysł hutniczy
 • Czas trwania wdrożenia: 4 miesiące
 • Zakres: procesy archiwizacji i zarządzania wersjami oraz rewizjami dokumentacji technicznej i architektonicznej, konsolidacja dokumentów projektowych między wydziałami, kilkudziesięciu użytkowników systemu.

Wdrożenie systemu ArchiDeMes DMG dla firmy Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK Zofiówka

 • Branża: górnictwo
 • Czas trwania wdrożenia: 10 miesięcy
 • Zakres: procesy archiwizacji i zarządzania wersjami oraz rewizjami dokumentacji TMG (mapowej), zarządzanie dystrybucją dokumentów, interfejs do środowiska CAD, realizacja zadań wg ustalonych procesów, uruchomienie powiązań z systemem GIS -zarządzanie dystrybucją informacji poprzez cyfrową mapę górniczą.

Wdrożenie systemu ArchiDeMes DPM/CM dla firmy ATEST-GAZ Sp. jawna

 • Branża: przedsiębiorstwo produkcyjne, wyroby pomiarowe i kontrolne
 • Czas trwania wdrożenia: 6 miesięcy
 • Zakres: zarządzanie dokumentacją w odniesieniu do struktur wyrobów, procesy archiwizacji
 • i zarządzania wersjami oraz rewizjami dokumentacji technicznej, kilkudziesięciu użytkowników systemu.

Wykonanie aplikacji i jej późniejsze wdrożenie zostało przeprowadzone sprawnie i w taki sposób, iż użytkownicy przeszli do jego stosowania bez nadmiernych obciążeń dodatkowymi pracami.

Lesław Strzelecki, PREMIER

Wprowadzenie systemu ArchiDeMeS usprawniło realizację procedur nadzoru nad dokumentacją oraz odpowiedniej jej dystrybucji. Usprawniło komunikację i system dynamicznej wymiany informacji między działami.

Wojciech Dębski, MAGO SA

  Skontaktuj się z nami.

  Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Określ poniżej, o czym chcesz porozmawiać, a my oddzwonimy albo odpiszemy.

  Interesuje mnie:
  Imię (nazwisko mile widziane)
  Telefon
  E-mail
  Firma (opcjonalna)
  W celu realizacji zgłoszenia prosimy o zaznaczenie poniższych zgód dotyczących działalności marketingowo/handlowej Arkance Systems Poland Sp z o.o. Jednocześnie informujemy o możliwości ich późniejszego wycofania


  Administratorem Twoich danych jest firma Arkance Systems Poland Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać dane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek realizacji umowy, udzielone przez Ciebie zgody lub tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować swoją ofertę. Całość informacji w zakresie przetwarzania danych dostępna jest pod linkiem: RODO