Menu

AutoCAD Map 3D – Magia FDO

Rosnąca potrzeba otwartości i współdziałania tradycyjnych systemów informacji geograficznej (GIS) z operacyjnymi systemami informatycznymi (IT) oraz ich integracji z prywatnymi i publicznymi internetowymi serwisami mapowymi (WMS) wymaga bezpośredniego dostępu do danych w ich natywnych formatach i platformach. Bez tego użytkownicy stają przed koniecznością każdorazowej konwersji danych do formatu systemu, który posiadają.
Jest to z jednej strony strata cennego czasu, a z drugiej źródło nieścisłości i błędów w danych. Brak otwartości systemu GIS na inne formaty danych jest jego dużym minusem. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy dane przestrzenne są składowane w relacyjnych bazach danych i udostępniane za pośrednictwem coraz większej ilości internetowych serwisów mapowych.

Czym jest FDO?

FDO (z ang. Feature Data Objects) jest technologią bezpośredniego dostępu do danych różnych formatów w ich natywnym formacie i bez potrzeby konwersji. Technologia ta zaimplementowana jest w programie AutoCAD Map 3D i pozostałych rozwiązaniach geoprzestrzennych firmy Autodesk (AutoCAD Civil 3D, Autodesk Topobase oraz Autodesk MapGuide) i umożliwia użytkownikom pracę na danych przestrzennych zapisanych w różnych typach relacyjnych baz danych oraz różnych formatach plików:
Typ danychOpisDostęp
ESRI ArcSDEDostęp poprzez ArcSDE do baz danych Oracle lub MS SQL umożliwiający opisywanie schematów, tworzenie, edycję i usuwanie danych w istniejących schematach.odczyt/zapis
Oracle SpatialDostęp do bazy danych Oracle umożliwiający poza tworzeniem, edycją i usuwaniem danych indeksowanie przestrzenne, długie transakcje, trwałe blokowanie.odczyt/zapis
MS SQL ServerDostęp do bazy danych SQL umożliwiający operacje odczytu i zapisu schematu oraz przestrzenne i nieprzestrzenne operacje odczytu i zapisu danych.odczyt/zapis
MySQLDostęp do bazy danych MySQL umożliwiający przestrzenne i nieprzestrzenne zapytania i operacje odczytu i zapisu danych.odczyt/zapis
ODBCDostęp do różnych formatów relacyjnych baz danych opisujących geometrię XYZ obiektów w kolumnach X, Y oraz Z.odczyt/zapis
ESRI SHPDostęp do plików ESRI zawierających geometrię obiektów, atrybuty i indeksy przestrzenne.odczyt/zapis
Autodesk SDFDostęp do plików przestrzennych Autodesk zawierających różne klasy obiektów, ich geometrię i atrybuty oraz umożliwiających indeksowanie przestrzenne.odczyt/zapis
Pliki rastroweOdczyt wielu formatów obrazów i danych GIS (np. JPEG, PNG, MrSID®). Obsługuje zorientowane we współrzędnych geograficznych obrazy rastrowe oraz pliki siatki powierzchni.odczyt
Serwisy WFS (Web Feature Services)Odczyt danych przestrzennych z serwerów obiektów najczęściej w postaci GML lub XML.odczyt
Serwisy WMS (Web Map Services)Dostęp do serwerów map, które na podstawie danych przestrzennych tworzą dynamicznie rastrowe pliki zorientowane we współrzędnych geograficznych w formatach: PNG, GIF, JPEG lub pliki wektorowe w formacie SVG lub WebCGM.odczyt
OGLDostęp do otwartego formatu OpenSource opisującego dane przestrzenne i wspierającego wiele systemów GIS.odczyt/zapis

Technologia FDO jest rozwijana nie tylko jako część oprogramowania firmy Autodesk, ale również jako projekt typu open source przy udziale Open Source Geospatial Foundation (OSGeo), który umożliwia twórcom aplikacji bezpłatny dostęp do technologii dostępu do danych przestrzennych.

Łatwy dostęp do danych i ich stylizacja

Dostęp do danych zapisanych w różnych formatach jest bardzo prosty i dostępny z poziomu spójnego interfejsu AutoCAD Map 3D. Wystarczy wskazać źródło danych (bazę danych lub plik), wybrać klasę obiektów i dodać je do mapy. Bez względu na źródłowe formaty danych są one obsługiwane w programie identycznie. W ten sam sposób użytkownik obsługuje schematy, zarządza połączeniami oraz stylizuje, czyli decyduje w jaki sposób dane będą pokazane na mapie.
Bezpośredni dostęp zarówno do danych geometrycznych, jak i do atrybutów opisowych pozwala na szybką zmianę sposobu wyświetlania obiektów oraz na ich dynamiczne opisywanie. Map 3D daje możliwość szybkiej zmiany kolorystyki i symboliki obiektów punktowych, kolorystyki i rodzajów linii obiektów liniowych oraz kolorów, wzorów wypełnienia i obwiedni obiektów powierzchniowych. Użytkownik może również ustalić poziomy przezroczystości obiektów, ustalić kolejność ich wyświetlania na mapie czy wreszcie wygenerować legendę. Na podstawie geometrii oraz danych opisowych użytkownik może również generować dynamiczne etykiety obiektów oraz dowolnie je formatować. Co więcej sposób wyświetlania obiektów i etykiet może być uzależniony od skali mapy.

Bezpośrednia edycja danych

Niezaprzeczalną zaletą programu AutoCAD Map 3D jest możliwość tworzenia i edycji danych dołączonych do mapy przy pomocy FDO. Geometria obiektów zachowuje się podczas edycji jak zwyczajne elementy programu AutoCAD – punkty, linie, regiony. Użytkownik może używać wszystkich narzędzi edycyjnych AutoCADa do zmiany położenia lub kształtu obiektów (np. edycja wierzchołków, polecenia: przesuń, utnij, przerwij, kopiuj) oraz wspomagać się lokalizacją do punktów charakterystycznych (np. koniec, prostopadły, centrum, punkt, symetria). Tworzenie nowych obiektów odbywa się na dwa sposoby. Użytkownik może wybrać metodę tworzenia nowego obiektu i zwyczajnie „narysować” go jak w AutoCADzie – po zakończeniu kreślenia grafika jest automatycznie zamieniana na obiekt mapy. Ma również możliwość zamiany wcześniej utworzonej grafiki (punktów, linii, polilinii lub regionów) na obiekty mapy.
Po utworzeniu nowego obiektu należy uzupełnić jego dane opisowe. Dokonuje się tego w tabeli atrybutów. W tej samej tabeli można dokonywać zmian danych opisowych istniejących obiektów.
Ciekawą funkcją programu jest możliwość dzielenia i łączenia obiektów liniowych i powierzchniowych. Do podziału geometrii używa się standardowych elementów AutoCADa, takich jak linie, łuki lub polilinie, do łączenia zaś standardowych poleceń. Użytkownik decyduje również, co stanie się z danymi opisowymi po podziale lub połączeniu obiektów.

Analizy przestrzenne

Fakt, że technologia FDO umożliwia jednoczesny dostęp do geometrii obiektów i ich danych opisowych otwiera drogę do rozmaitych analiz. Najprostszymi z nich są reguły tematyczne określające sposób wyświetlania obiektów w zależności od ich wybranych cech. Użytkownik może na przykład utworzyć kilka stylów wyświetlania działek (różnicować ich kolor w zależności od ich powierzchni, struktury własności, czy też wartości) i szybko przełączać widoczność poszczególnych stylów, aby uzyskać pożądaną w danym momencie analizę.
Innym sposobem analizowania danych jest ich filtrowanie i zapytania. Program umożliwia tworzenie filtrów bazujących na dowolnych cechach obiektów oraz zapytań odnoszących się do geometrii i danych opisowych.
Map 3D pozwala również na tworzenie różnorodnych analiz przestrzennych i topologicznych. Użytkownik może dokonywać różnorodnych analiz buforowych oraz sieciowych. Co ciekawe analizy te mogą łączyć obiekty mapy i zwykłą grafikę AutoCADa. Dla przykładu, możliwa jest analiza wykupu części działek pod projektowany pas drogowy, w której działki są klasycznymi obiektami systemu GIS, natomiast granica pasa drogowego zwykłą polilinią AutoCADa otrzymaną od projektanta.

Konwersje i kopie

Technologia FDO, jaką dysponuje AutoCAD Map 3D umożliwia również konwertowanie, filtrowanie i kopiowanie całych zbiorów obiektów – baz danych lub plików. Program umożliwia tworzenie kopii całkowitych źródeł danych i zapisywanie ich w innych formatach. O ile format źródła danych dopuszcza taką możliwość, użytkownik może również przenieść cały schemat danych lub jego część. Jeżeli w systemie, na przykład, wszystkie dane mapowe znajdują się w bazie danych Oracle Spatial, a istnieje konieczność zapisania w formacie ESRI SHP geometrii i danych opisowych działek oraz budynków, można to zrobić w klika minut przy pomocy technologii FDO programu Map 3D. Wystarczy utworzyć nowy schemat pliku SHP, określić dwie klasy obiektów i ich atrybuty opisowe (ewentualnie zaimportować część schematu z bazy danych Oracle), określić, jakie obiekty i ich atrybuty zostaną skopiowanie do nowego pliku SHP i uruchomić proces. Mechanizm ten jest prosty, szybki i zapewnia jednoczesny transfer geometrii obiektów i ich danych opisowych.

Metadane

AutoCAD Map 3D 2009 udostępnia również funkcje automatycznego generowania metadanych opisujących dane przestrzenne wczytane za pomocą technologii FDO i publikowania ich w sposób zgodny z normami ISO 19115 i 19139 oraz FGDC (Federal Geographic Data Committee). To pozwala łatwiej udostępniać dane innym, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy lub instytucji.

Technologia dostępu do danych FDO jest wykorzystywana we wszystkich rozwiązaniach geoprzestrzennych firmy Autodesk. Jej obecność w systemie Autodesk MapGuide gwarantuje bezproblemową publikację danych mapowych różnych formatów w sieciach intranetowych i Internecie. Wykorzystanie jej w programie AutoCAD Civil 3D daje bezpośredni dostęp projektantom do aktualnych danych przestrzennych zamkniętych do niedawna w działach GIS oraz dużych ilości zdjęć lotniczych i ortofotomap publikowanych w serwisach mapowych (choćby GoogleEarth). FDO w Autodesk Topobase zwalnia użytkowników od konwersji danych przestrzennych używanych w systemie GIS, a pozyskiwanych z innych źródeł niż baza Oracle programu.