Menu

AutoCAD Mechanical 2006. Ewolucja trwa.

Najważniejszy produkt w ofercie firmy Autodesk przeznaczony do projektowania mechaniki 2D łagodnie przechodzi przez kolejne fazy ewolucji. Wprowadzony w wersji 2004 zupełnie nowy sposób podejścia do prowadzenia projektu mechanicznego 2D z użyciem programu AutoCAD jest intensywnie rozwijany i w najnowszym wydaniu został usprawniony oraz rozszerzony.
Koncepcja prowadzenia projektu mechanicznego zapoczątkowana w wersji AutoCAD Mechanical 2004 bazuje na traktowaniu grupy linii tworzących część mechaniczną jako jednego obiektu. Obiekty te tworzą strukturę mechaniczną projektu z podziałem na podzespoły i części. Większość zmian wprowadzonych w wersji 2006 jest podporządkowana lepszej obsłudze tego rodzaju projektowania zorientowanego obiektowo. Dodano także istotne rozszerzenie współpracy z programem Autodesk Inventor.
Rozszerzenia struktury mechanicznej.
Znacząco rozszerzono możliwości obsługi struktury mechanicznej z użyciem przeglądarki. Wprowadzono możliwości nadpisywania właściwości dla wielu komponentów, folderów lub widoków. Obecnie części należące do tej samej grupy są wspólnie przenoszone podczas restrukturyzacji projektu. Poprawiono możliwości katalogu struktury dotyczące wstawiania odnośników zewnętrznych części i podzespołów. Można teraz bezpośrednio z okna katalogu otwierać te pliki lub wstawiać pliki do rysunku z wykorzystaniem bazowego punktu wstawienia.1

Kopiuj i wklej w strukturze mechanicznej.
Pojedyncze części lub całe grupy danych zawarte w strukturze mechanicznej mogą być przenoszone pomiędzy rysunkami z zastosowaniem techniki „kopiuj i wklej”. Podczas kopiowania zachowane są wszystkie dane kopiowanych obiektów łącznie z atrybutami oraz sytuacjami ukrycia.

Zespolone ukrywanie linii.
W wersji 2006 zmodyfikowano interfejs użytkownika polecenia ukrywania zespolonego linii. Jest on obecnie prostszy w obsłudze i cała operacja jest przeprowadzana z użyciem przeglądarki struktury ukrycia. Dodano powszechnie znane narzędzia do przenoszenia „na wierzch” i „pod spód”, które znacząco usprawniają aranżowanie sytuacji ukrycia. Wprowadzono także dynamiczne aktualizowanie widoku sytuacji ukrycia, które na bieżąco pokazuje stan ukrycia po wprowadzeniu zmiany. Nowością, która poprawia wydajność przetwarzania rysunku jest możliwości wyświetlenia ukrycia w postaci uproszczonej, do celów przeglądowych i bieżących prac. Pełne wyliczenia linii niewidocznych można włączyć tuż przed dokonaniem wydruku skończonych rysunków.

2

Rozszerzenia w detalowaniu projektu.
W wersji 2006 zaktualizowano wiele standardów, uwzględniając stosowane obecnie praktyki tworzenia dokumentacji rysunkowej, a w szczególności zaktualizowano symbole mechaniczne i linie przekroju. Znacząco zmodyfikowano narzędzia obsługujące zestawienia otworów. Obecnie schematy numerowania są bardziej elastyczne, uwzględniając kolejność tworzenia otworów lub pozycję otworów względem układu współrzędnych.

Nowe typy wymiarowania.
W wersji 2006 wprowadzono nowe typy wymiarów, które mierzą długość łuku i tworzą wymiar „złamany” promienia. Nowe opcje edycji ułatwiają odwracanie strzałek wymiarowych oraz ujednolicenie linii pomocniczych wymiarowania.

Bardziej dynamiczna obsługa programu.
Użytkownicy AutoCADa są przyzwyczajeni do wprowadzania danych w linii poleceń. W wersji 2006 wprowadzono opcję, która daje możliwość wpisywania danych w polu edycyjnym wyświetlanym bezpośrednio w miejscu położenia kursora. Ta nowa funkcjonalność znakomicie usprawnia operowanie programem. Znacząco zmodyfikowano standardowy kalkulator dostępny w programie, który oferuje obecnie więcej możliwości.

Zespoły z programu z Autodesk Inventor.
Znacząco rozszerzono możliwość współpracy z programem Autodesk Inventor. W wersji 2006 możliwe jest tworzenie rysunków 2D zarówno z modeli 3D części jak i złożeń utworzonych w programie Autodesk Inventor. W efekcie powstaje rysunek zapisany w formacie DWG AutoCAD Mechanical 2006, w którym zmiany dokonane w modelach 3D będą automatycznie przenoszone do rysunku DWG. Do wykonania rysunku z plików modeli programu Autodesk Inventor nie jest konieczne posiadanie programu Autodesk Inventor. Dzięki uzupełnieniu tej funkcjonalności o możliwość odczytywania zespołów znacznie wzrosła elastyczność zastosowania programu AutoCAD Mechanical w tych komórkach projektowych, które nie projektują bezpośrednio w Inventorze lecz do swojej pracy korzystają z modeli zaprojektowanych w programie Inventor.

Nowe ćwiczenia.
Efektywna praca z programem AutoCAD Mechanical 2006 wymaga wcześniejszego zapoznania się ze sposobem prowadzenia projektu w tym programie. W wersji 2006 wprowadzono nowe ćwiczenia, które wyjaśniają działania najważniejszych funkcji programu bazując na przykładowym prostym projekcie mechanicznym. Zbiór ćwiczeń zawiera także animacje ilustrujące praktyczne zastosowanie poszczególnych funkcji programu.