Menu

Autodesk AutoCAD Civil 3D

Autodesk Civil 3D to kompletny system CAD dla projektantów infrastruktury. Jest to profesjonalny i kompleksowy program do projektowania dróg (nowych i modernizacji), ulic, parkingów, infrastruktury podziemnej, melioracji. Program jest dedykowany również urbanistom oraz geodetom.

Civil 3D posiada przyjazny interfejs i obszerną pomoc w języku polskim oraz zbiór szablonów i stylów obiektów zgodnych z polskimi standardami. Program łączy w sobie możliwość precyzyjnego kreślenia narzędziami AutoCADa z inteligentnymi, powiązanymi ze sobą obiektami takimi jak: punkty, powierzchnie 3D, linie trasowania, przekroje, profile, działki, korytarze, sieci rurociągów.

Civil 3D jest oparty na najnowszym AutoCADzie, zawiera w sobie również wszystkie funkcje AutoCAD Map 3D. Zapis w formacie DWG gwarantuje pełną kompatybilność z innymi projektantami, użytkownikami AutoCADa i AutoCADa LT. Dzięki możliwość zapisu do formatu LandXML pozwala na wymianę dokumentacji z programami firmy Bentley (MXRoads) na poziomie obiektowym, a nie na poziomie zwykłej grafiki.

Zastosowanie Autodesk Civil 3D

Projekty drogowe

Projekty drogowe w Civil 3DAutodesk Civil 3D jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich zajmujących się projektowaniem dróg, ulic, parkingów, a także ich modernizacją. Inteligentne, powiązane ze sobą obiekty oraz dynamiczne etykiety i tabele znacznie przyspieszają proces tworzenia i edycji projektu. Pozwalają skupić się na analizach i wariantach projektowych, pozostawiając tworzenie dokumentacji technicznej programowi. Projektant praktycznie ma za zadanie jedynie opracowanie przebiegu drogi na sytuacji i na profilu oraz jej przekroje normalne. Resztę program robi automatycznie – na podstawie pliku tekstowego z punktami pomiarowymi lub płaskiej mapy wektorowej program automatycznie tworzy trójwymiarowy model terenu i generuje jego profil, oblicza trójwymiarowy model korytarza drogowego i generuje resztę dokumentacji – przekroje drogowe, obliczenia robót ziemnych i zestawienia materiałowe. Najważniejszy jest fakt, że mając praktycznie gotowy projekt, jego twórca może dowolnie zmieniać dane wejściowe sprawdzając na żywo różne opcje i warianty – program na bieżąco dokonuje niezbędnych obliczeń i uaktualnia wszystkie widoki, etykiety i tabele zestawieniowe.

Infrastruktura podziemna i melioracje

Infrastruktura podziemna i melioracje w Civil 3D Civil 3D jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich projektantów sieci infrastruktury podziemnej, systemów melioracji, zbiorników retencyjnych, regulacji rzek i kanałów. Inteligentne, powiązane ze sobą obiekty oraz dynamiczne etykiety i tabele znacznie przyspieszają proces tworzenia i edycji projektu. Pozwalają skupić się na analizach i wariantach projektowych, pozostawiając tworzenie dokumentacji technicznej programowi. Projektant praktycznie ma za zadanie jedynie opracowanie przebiegu sieci lub rowów na sytuacji i na profilu. Resztę program robi automatycznie – na podstawie pliku tekstowego z punktami pomiarowymi lub płaskiej mapy wektorowej tworzy trójwymiarowy model terenu i generuje jego profil, oblicza trójwymiarowy model sieci, koryta rowu rzeki lub kanału i generuje resztę dokumentacji – przekroje, obliczenia robót ziemnych i zestawienia materiałowe. Najważniejszy jest fakt, że mając praktycznie gotowy projekt, jego twórca może dowolnie zmieniać dane wejściowe sprawdzając na żywo różne opcje i warianty – program na bieżąco dokonuje niezbędnych obliczeń i uaktualnia wszystkie widoki, etykiety i tabele zestawieniowe.

Urbanistyka

Urbanistyka w Civil 3DCivil 3D bardzo dobrze sprawdza się w urbanistyce. Inteligentne, powiązane ze sobą obiekty oraz dynamiczne etykiety i tabele znacznie przyspieszają proces tworzenia i edycji planów zagospodarowania przestrzennego. Pozwalają skupić się na analizach i wariantach projektowych, pozostawiając tworzenie dokumentacji technicznej programowi. Zaawansowane narzędzia do tworzenia trójwymiarowego modelu terenu na podstawie pliku tekstowego z punktami pomiarowymi lub płaskiej mapy wektorowej, generacji przekrojów, obliczeń zlewni, topologii, buforowania pozwalają na tworzenie dowolnych analiz przestrzennych. Najważniejszy jest fakt, że mając praktycznie gotowy projekt, jego twórca może dowolnie zmieniać dane wejściowe sprawdzając na żywo różne opcje i warianty – program na bieżąco dokonuje niezbędnych obliczeń i uaktualnia wszystkie widoki, etykiety i tabele zestawieniowe.

Geodezja

Geodezja w Civil 3DCivil 3D bardzo dobrze sprawdza się w geodezji. Inteligentne, powiązane ze sobą obiekty oraz dynamiczne etykiety i tabele znacznie przyspieszają proces tworzenia i edycji map. Zaawansowane narzędzia do automatycznej konwersji danych pomiarowych z rejestratorów polowych do obiektów mapy, takich jak punkty, czy linie nieciągłości znacznie przyspiesza proces powstawania mapy i równolegle tworzenia trójwymiarowego modelu terenu. Najważniejszy jest fakt, że mając praktycznie gotowy projekt, jego twórca może dowolnie zmieniać dane wejściowe sprawdzając na żywo różne opcje i warianty – program na bieżąco dokonuje niezbędnych obliczeń i uaktualnia wszystkie widoki, etykiety i tabele zestawieniowe.

Korzyści programu Autodesk Civil 3D

Automatyczne zmiany

Najważniejszą cechą programu Civil 3D jest jego dynamika. Wszystkie elementy projektu (punkty, powierzchnie, linie trasowania, profile, przekroje, korytarze, działki, rury) są specjalnymi obiektami Civila 3D powiązanymi ze sobą odpowiednimi zależnościami. Dowolna zmiana danych projektowych pociąga za sobą automatyczną zmianę całego projektu. Dla przykładu, jeżeli zmienimy na planie sytuacyjnym przebieg osi drogi, program automatycznie uaktualni wszystkie profile, przekroje i model korytarza drogowego. Jeżeli zaś zmienimy współrzędne lub rzedną jednego z punktów, na podstawie którego zbudowany jest model terenu, to program automatycznie uaktualni powierzchnię oraz warstwice i ich opisy. Oczywiście jeżeli model ten brał udział w tworzeniu profili i przekrojów, zostaną one również automatycznie uaktualnione. Tak samo dzieje się z działkami czy skarpami. Jeżeli zmienimy przebieg granic działki, program automatycznie zmieni jej pole powierzchni i obwód, a nawet uaktualni dane w tabeli zestawieniowej. Taka budowa programu umożliwia znacznie szybsze tworzenie różnorodnych analiz projektowych.  Zapewnia spójność końcowej dokumentacji technicznej z danymi wejściowymi.

Jedno narzędzie – jeden zespół

Dodatkową cechą programu Civil 3D jest możliwość pracy zespołowej. Praca w pojedynkę sprawdza się przy małych projektach, jednak podczas opracowywania złożonych zagadnień, pojawia się konieczność równoległej współpracy wielu członków zespołu projektowego. Autodesk Civil 3D umożliwia projektowanie zespołowe w trakcie całego cyklu projektowego, poczynając od wstępnej powierzchni, poprzez planowanie i projektowanie całego terenu, na jego ostatecznym ukształtowaniu kończąc. Cały zespół może na bieżąco korzystać z aktualnych danych projektowych bez potrzeby oczekiwania na zakończenie pracy przez poszczególne osoby.

Inteligentne obiekty

Wszystkie obiekty w programie Civil 3D, oprócz tego, że są ze sobą powiązane, charakteryzują się również daleko posuniętą inteligencją. Wiedzą mianowicie jak mają się zachować w projekcie. Na przykład, łuk wstawiony pomiędzy dwie styczne staje się automatycznie częścią linii trasowania bądź niwelety. Jeżeli dokonujemy zmian w projekcie, nie edytujemy łuku jako takiego, ale zmieniamy część linii trasowania lub niwelety.  Jeżeli edytujemy promień łuku, zmieniają się automatycznie długości stycznych. Inteligencja obiektów programu to również ich duża parametryczność. Parametry te mogą być dowolnie określane podczas wprowadzania elementów do projektu, jak i podczas zmian, co zapewnia bardzo dużą swobodę w tworzeniu nietypowych projektów. Za przykład niech posłuży możliwość dowolnego komponowania przekrojów normalnych zawierających praktycznie nieograniczoną ilość skarp, rowów i innych elementów przy zachowaniu pełnej kontroli nad parametrami tych elementów.

Elastyczne opisy

Na uwagę zasługuje również fakt, że wszystkie obiekty w projekcie mogą być automatycznie opisywane. Ponieważ o wyglądzie wszystkich elementów programu Autodesk Civil 3D decydują style obiektów, mamy praktycznie nieograniczoną swobodę w dostosowywaniu postaci etykiet opisowych i ich położenia na planie sytuacyjnym, profilach i przekrojach. Wszystkie opisy Civil 3D dynamicznie zmieniają swoje położenie i wartości po zmianie opisywanego obiektu, rozmiar podczas zmiany skali rysunku, orientację podczas obrotu układu współrzędnych.

Cechy Programu Civil 3D

Punkty

Punkty w Autodesk Civil 3D Określane jako punkty geometrii współrzędnych (COGO), różnią się znacząco od obiektów punktowych programu AutoCAD. Punkty programu AutoCAD mają przypisane tylko dane współrzędnych (wartości X, Y i Z). Natomiast punkty COGO oprócz współrzędnych mają przypisane rozmaite właściwości, takie jak numer punktu, opis wstępny (określany w terenie) i opis pełny (rozszerzony). Punkty COGO można tworzyć i edytować w rysunku lub w edytorze tabelarycznym, dowolnie grupować oraz dynamicznie zmieniać ich wygląd i sposób opisywania. Można je również importować i eksportować w formacie pliku tekstowego. Wreszcie punkty COGO można współdzielić w zespole projektowym, zapisując je w strukturze projektu poza rysunkiem.

Powierzchnie

Powierzchnie w Civil 3DW programie Civil 3D można tworzyć dowolną ilość powierzchni, odzwierciedlających różne obiekty w projekcie. Są to obiekty dynamicznie reagujące na zmianę danych wejściowych – punktów, linii nieciągłości itp. Dane opisowe i obliczeniowe związane z powierzchniami są źródłem danych do różnorodnych analiz. Różnorodność sposobów wyświetlania powierzchni (hipsometria, warstwice, wektory spadków, zlewnie) daje również możliwość wizualnej analizy projektowanego terenu. Projektowanie powierzchniowe ułatwiają dodatkowo narzędzia do tworzenia przekrojów, generowania skarp oraz obliczania i bilansowania objętości.

Linie trasowania

Linie trasowania w CIvil 3D Podstawowe obiekty określające na sytuacji geometrię dróg, ulic oraz linii kolejowych. Linie trasowania mogą być tworzone przy użyciu narzędzi programu Civil 3D, przekształcane z polilinii, linii, łuków AutoCADa lub importowane z innych programów (np. Bentley InRoads lub MX Road). Dzięki technologii stylów, wygląd linii trasowania można dowolnie i szybko zmieniać, aby wizualnie rozróżniać na rysunku różne typy obiektów – osie, krawędzie, rowy, granice opracowania itp. Geometrię linii trasowania można dowolnie opisać za pomocą dynamicznych etykiet i zestawiać w dynamicznych tabelach (zmieniają one wartości po zmianie geometrii linii trasowania). Taka konstrukcja programu znacznie przyspiesza tworzenie dokumentacji technicznej. Ponadto program umożliwia tworzenie raportów z geometrii linii trasowania.

Profile

Rodzaje Profili w programie Civil 3DW programie Civil 3D rozróżniamy kilka rodzajów profili:

 • Profile powierzchni, tworzone wzdłuż linii trasowania dla jednej lub więcej powierzchni. Są to obiekty dynamiczne, automatycznie reagujące na zmiany geometrii powierzchni lub linii trasowania.
 • Profile użytkownika, zwane również niweletami, są obiektami projektowanymi przez użytkownika za pomocą narzędzi programu, przekształcane z obiektów AutoCADa lub importowane z innych programów. Służą do określenia projektowanych rzędnych elementów korytarza – korony drogi, rowów, krawędzi jezdni, dna rzeki, skarp itp.
 • Profile generowane automatycznie z korytarza drogowego, odzwierciedlają wstępny przebieg pionowy różnych obiektów projektu (rowów, skarp, niwelety minimalnej modernizowanej drogi) i mogą być modyfikowane przez użytkownika w celu ich ponownego użycia w projekcie.
 • Profile sieci rurowych tworzone przez program automatycznie na podstawie ich modelu 3D. Profil ten może być dowolnie modyfikowany przez użytkownika poprzez zmianę geometrii rur i struktur.
 • Projekt może zawierać dowolną ilość profili. Profile są wyświetlane na wykresach – widokach profili, które oprócz osi i dynamicznych etykiet zawierają dynamiczne pasma danych (zmieniają one wartości po zmianie geometrii profilu). Zarówno widoki, etykiety jak i pasma oparte są na stylach i mogą być dowolnie zmieniane przez użytkownika, aby odzwierciedlały dokładnie standardy projektowe obowiązujące w biurze oraz mogły być od razu drukowane bez potrzeby dodatkowej obróbki za pomocą narzędzi AutoCADa.
Zespoły Civil 3DZespoły

Przekroje normalne drogi, kanału czy rowu, zwane w programie zespołami tworzone są przez użytkownika z gotowych elementów parametrycznych, zwanych podzespołami – Autodesk Civil 3D zawiera ich bogatą bibliotekę. Mogą one być również definiowane na podstawie kształtów polilinii. Większość podzespołów posiada zaawansowaną funkcjonalność i inteligencję – np. skarpy inaczej zachowują się w wykopach, a inaczej w nasypach, do pasów ruchu lub chodników można dowiązać linie trasowania i profile, które dynamicznie zmieniają ich szerokość i nachylenie.

 

Korytarze

Tworzenie korytarzyTrójwymiarowe modele obiektów liniowych takich jak drogi, linie kolejowe, kanały, rowy melioracyjne w programie Civil 3D noszą nazwę korytarzy. Są one automatycznie tworzone przez program na podstawie linii trasowania, profili (niwelet) oraz zespołów (przekrojów normalnych), odnoszą się do powierzchni i dynamicznie reagują na wszelkie zmiany danych wejściowych. Korytarze są podstawą do generowania serii przekrojów, obliczeń robót ziemnych i materiałów. A także dodatkowych linii trasowania, profili, powierzchni oraz punktów do tyczenia w terenie. Dynamika korytarzy Civil 3D pozwala na przeprowadzanie dokładnych analiz projektowych, badanie różnych wariantów projektowych oraz dynamiczne sprawdzanie jak zmiana geometrii osi lub niwelety wpłynie na końcowy bilans robót ziemnych.

 

 

Przekroje w Civilu Przekroje

Przekroje poprzeczne tworzone najczęściej w poprzek osi jezdni, rowu, kanału lub sieci rur mogą zwierać informacje o powierzchniach, kształtach korytarzach i elementach sieci rurowych. Na uwagę zasługuje fakt, że przekroje są obiektami dynamicznymi – zmieniają się po zmianie geometrii powierzchni, korytarza lub sieci. Wyświetlane są na wykresach zwanych widokami przekrojów, które podobnie jak widoki profili zawierają dynamiczne etykiety, wymiary oraz pasma (zmieniają one wartości po zmianie geometrii profilu).

Skarpy

Skarpy w Civil 3dProjektowanie wszelkich struktur powierzchniowych (parkingi, lotniska, zbiorniki wodne itp.) umożliwia mechanizm tworzenia skarp zawarty w programie Autodesk Civil 3D. Specjalne obiekty linii charakterystycznych ułatwiają projektowane przestrzenne wszelkich krawędzi załamania projektowanych powierzchni. Są to obiekty zbliżone do polilinii 3D, ale posiadające znacznie większe możliwości i dużo szybsze w edycji. Na ich podstawie można automatycznie tworzyć skarpy o dowolnej geometrii (zadanym nachyleniu, szerokości, różnicy rzędnych lub rzutowane na powierzchnię). Podczas tworzenia skarp automatycznie tworzona jest powierzchnia projektowanego obiektu i liczona objętość robót ziemnych względem istniejącego terenu. Najważniejszą cechą tworzonych powierzchni jest ich dynamika. Ponieważ skarpy zmieniają się dynamicznie przy zmianie geometrii linii charakterystycznych i parametrów, a powierzchnie są automatycznie uaktualniane, końcowy obiekt reaguje dynamicznie na jakiekolwiek zmiany danych wejściowych. Pozwala to na dowolne symulacje różnych wariantów projektowych przy zachowaniu aktualnych obliczeń bilansu robót ziemnych lub dopasowanie rzędnych do zadanego bilansu robót.

Sieci rurowe

Autodesk Civil 3D - Sieci ruroweProjektowanie przebiegów sieci, takich jak kanalizacja burzowa, kanalizacja sanitarna umożliwiają narzędzia do tworzenia i edycji sieci rurowych AutoCAD Civil 3D. Sieć przewodów rurowych może zawierać same rury, same struktury lub (najczęściej) rury wraz ze strukturami. W katalogu części dostępne są rury okrągłe, eliptyczne lub prostokątne, włazy kanalizacyjne, wpusty uliczne, ściany czołowe i inne. Tworzenie sieci polega na zdefiniowaniu podstawowych zasad zachowywania się rur i struktur (np. spadek i minimalne pokrycie rur, głębokość osadnika), wybraniu elementów z katalogu i wykreślenia przebiegu sieci na sytuacji (lub zdefiniowania na podstawie polilinii). Program na podstawie kształtu powierzchni i zasad tworzy model 3D sieci i umieszcza jej przebieg na profilu i przekrojach. Edycja geometrii sieci możliwa jest zarówno z poziomu sytuacji, jak i profilu.

Działki

Działki w Civil 3DCivil 3D umożliwia tworzenie dwuwymiarowych obiektów powierzchniowych nazywanych działkami. Działki mogą odzwierciedlać dowolne obiekty w projekcie. Na przykład w projektach drogowych mogą to być powierzchnie zjazdów do posesji, chodników, rowów, pasa drogowego lub części działek do wykupu. W projektach urbanistycznych – obszary funkcjonalne oraz działki. Na mapach geodezyjnych lub w projektach zagospodarowania terenu będą to po prostu działki. Działki można tworzyć za pomocą narzędzi programu, z obiektów AutoCADa lub z przecięć linii trasowania. Są to obiekty dynamiczne. Ich kształt oraz dane opisowe (np. pole powierzchni) zmieniają się dynamicznie po zmianie danych źródłowych. Działki mogą również zawierać zdefiniowane etykiety segmentów wraz z towarzyszącymi tabelami, w których są wyświetlane informacje o geometrii działek oraz pola właściwości zdefiniowanych przez użytkownika.

Baza wiedzy na temat Autodesk Civil 3D

 

Civil 3D + Vehickle Tracking – Przejdź do materiału

Civil 3D + Dynamo – Przejdź do materiału

 

  Skontaktuj się z nami

  Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Wystarczy wypełnić formularz:

  Imię i nazwisko
  Telefon
  E-mail
  Firma
  W celu realizacji zgłoszenia prosimy o zaznaczenie poniższych zgód dotyczących działalności marketingowo/handlowej Arkance Systems Poland Sp z o.o. Jednocześnie informujemy o możliwości ich późniejszego wycofania


  Administratorem Twoich danych jest firma Arkance Systems Poland Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać dane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek realizacji umowy, udzielone przez Ciebie zgody lub tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować swoją ofertę. Całość informacji w zakresie przetwarzania danych dostępna jest pod linkiem: RODO