Menu

Autodesk Civil 3D 2006 – Pełen dynamiki i ekspresji

Pojawił się długo oczekiwany następca programu Autodesk Land Desktop – Autodesk Civil 3D 2006. Wraz z nową linią produktów w wersji 2006 na polskim rynku pojawił się wreszcie nowy program dla geodetów, urbanistów i inżynierów lądowych. Jest nim Autodesk Civil 3D 2006 – nowoczesne, specjalizowane narzędzie dedykowane dla inżynierii lądowej, drogowej i wodnej.
Autodesk Civil 3D 2006 to następca programu Autodesk Land Desktop, a właściwie duetu Land Desktop i Civil Design. Oparty na najnowszym AutoCADzie, zawiera w sobie Autodesk Map 3D oraz dodatkowe narzędzia do zarządzania działkami, projektowania struktur liniowych i powierzchniowych (drogi, linie kolejowe, fundamenty, parkingi, lotniska) oraz infrastruktury podziemnej. Posiada także specjalizowane funkcje do zarządzania działkami oraz innymi obiektami powierzchniowymi i z powodzeniem może być wykorzystywane w takich dziedzinach jak urbanistyka czy architektura krajobrazu.Pomimo tego, że służy praktycznie do tego samego co Land Desktop i Civil Design, jest zupełnie inny od swoich poprzedników. Dzieje się tak za sprawą dynamicznego połączenia wszystkich elementów projektowych.

c3d

Automatyczne zmiany
Najważniejszą cechą programu Autodesk Civil 3D jest jego dynamika. Ponieważ wszystkie elementy projektu (punkty, powierzchnie, linie trasowania, profile, przekroje, skarpy, rury) są specjalnymi obiektami Civila 3D powiązanymi ze sobą odpowiednimi zależnościami, dowolna zmiana danych projektowych pociąga za sobą automatyczną zmianę całego projektu. Dla przykładu, jeżeli zmienimy na planie sytuacyjnym przebieg osi drogi, program automatycznie uaktualni wszystkie profile, przekroje i model korytarza drogowego. Jeżeli zaś zmienimy współrzędne lub rzedną jednego z punktów, na podstawie którego zbudowany jest model terenu, to program automatycznie uaktualni powierzchnię oraz warstwice i ich opisy. Oczywiście jeżeli model ten brał udział w tworzeniu profili i przekrojów, zostaną one również automatycznie uaktualnione. Tak samo dzieje się z działkami czy skarpami. Jeżeli zmienimy przebieg granic działki, program automatycznie zmieni jej pole powierzchni i obwód.
Na uwagę zasługuje fakt, że ze wszystkimi obiektami dynamicznie powiązane są również etykiety opisowe oraz tabele zestawieniowe. W związku z tym każda zmiana danych w projekcie powoduje również automatyczną aktualizację wszystkich opisów obiektów oraz zmianę danych w tabelach zestawieniowych.Taka budowa programu umożliwia znacznie szybsze tworzenie różnorodnych analiz projektowych, a także zapewnia spójność końcowej dokumentacji technicznej z danymi wejściowymi.

c3d_2

Inteligentne obiekty
Wszystkie obiekty w programie Civil 3D, oprócz tego, że są ze sobą powiązane, charakteryzują się również daleko posuniętą inteligencją. Wiedzą mianowicie jak mają się zachować w projekcie. Na przykład, łuk wstawiony pomiędzy dwie styczne staje się automatycznie częścią linii trasowania bądź niwelety. Jeżeli dokonujemy zmian w projekcie, nie edytujemy łuku jako takiego, ale zmieniamy część linii trasowania lub niwelety – jeżeli edytujemy promień łuku, zmieniają się automatycznie długości stycznych, jeśli zmienimy położenie stycznych, zmianie ulegnie również położenie i promień łuku.
Inteligencja obiektów programu to również ich duża parametryczność. Parametry te mogą być dowolnie określane podczas wprowadzania elementów do projektu, jak i podczas zmian, co zapewnia bardzo dużą swobodę w tworzeniu nietypowych projektów. Za przykład niech posłuży możliwość dowolnego komponowania przekrojów normalnych zawierających praktycznie nieograniczoną ilość skarp, rowów i innych elementów przy zachowaniu pełnej kontroli nad parametrami tych elementów.

Elastyczne opisy
Na uwagę zasługuje również fakt, że wszystkie obiekty w projekcie mogą być automatycznie opisywane. Ponieważ o wyglądzie wszystkich elementów programu Civil 3D decydują style obiektów, mamy praktycznie nieograniczoną swobodę w dostosowywaniu postaci etykiet opisowych i ich położenia na planie sytuacyjnym, profilach i przekrojach.Umożliwia to dostosowanie postaci automatycznie tworzonej dokumentacji technicznej do polskich standardów i specyfiki biura projektowego. Możemy dowolnie komponować etykiety opisowe na osiach jezdni, pasma pod profilami i przekrojami, a także dodatkowe etykiety spadków czy kot wysokościowych. Parametry poszczególnych elementów trasy lub niwelety mogą być dowolnie opisywane w postaci etykiet lub tabel zestawieniowych. Program pozwala również na generowanie różnorakich raportów z punktów, powierzchni, działek, elementów drogi lub sieci rurowych.
Jak wspomniałem wcześniej, o wyglądzie elementów i ich opisów decydują style. Pozwala to nie tylko na dowolną modyfikację ich wyglądu, ale zapewnia również zachowanie standardów w biurze projektowym. Style mogą być raz zapisane w szablonie rysunkowym i umieszczone na centralnym serwerze, aby korzystali z nich wszyscy projektanci. Ponadto mogą być z powodzeniem kontrolowane przez jedną osobę i łatwo przenoszone pomiędzy rysunkami tak, aby dokumentacja techniczna była zawsze zgodna ze standardami firmowymi bez względu na to przez kogo zostanie utworzona.

Praca grupowa
Autodesk Civil 3D gwarantuje również równoległą pracę grupową nad projektem. Wielu użytkowników programu ma możliwość jednoczesnego dostępu do danych projektowych takich jak: punkty, powierzchnie, działki, linie trasowania czy profile. Co więcej, program całkowicie panuje nad zmianami danych projektowych. Jeżeli jeden z użytkowników zmieni pewne dane projektowe, inni członkowie grupy, którzy z nich korzystają zostaną natychmiast o tym powiadomieni i za pomocą jednego kliknięcia myszą mogą uaktualnić swój rysunek. W ten sposób wszyscy użytkownicy programu Civil 3D uzyskują możliwość pracy równoległej w znanym, zintegrowanym środowisku AutoCAD-a.

Wymiana danych
Jednym z wymagań, jakie stawia się dziś programom do projektowania, jest obsługa jak największej ilości formatów wymiany danych. Civil 3D na tym polu spisuje się bardzo dobrze. Potrafi wczytać całą gamę formatów plików rastrowych, w tym GeoSPOT i GeoTIFF – formaty zawierające współrzędne geodezyjne. Jest w stanie importować i eksportować dane wektorowe w formatach ESRI, MapInfo, Microstation, MasterMap, GML, SDTS i VPF, no i oczywiście Autodesk DXF. O plikach DWG nie wspomnę, bo jest to po prostu standard zapisu programu Civil 3D – wewnątrz jest przecież AutoCAD.
Te już niemałe możliwości rozszerza możliwość importu plików tekstowych ze współrzędnymi punktów z pomiarów geodezyjnych oraz eksportu takowych jako danych do tyczenia w terenie z dowolnych elementów projektu (punkty, powierzchnie, działki, linie trasowania, korytarze drogowe, sieci rurowe, skarpy).
Inny poziom wymiany danych projektowych, bo na poziomie obiektów, a nie grafiki, zapewnia obsługa standardu LandXML. Standard ten pozwala na bezproblemową wymianę danych o punktach, powierzchniach, działkach, liniach trasowania, profilach i sieciach niezależnie od używanej platformy programowej. Wspierany jest przez takie firmy, jak Autodesk, Bentley, CAiCE, Trimble. Zaletą takiej wymiany danych jest to, że w wyniku nie otrzymujemy grafiki w postaci linii, łuków czy punktów, ale obiekty, które możemy dowolnie wyświetlać (przy użyciu własnych stylów) i dalej edytować.
Należy również wspomnieć o tym, że Civil 3D bardzo dobrze współpracuje również z innymi programami firmy Autodesk – pozwala na import całych projektów z programu Autodesk Land Desktop oraz eksport danych do serwera Autodesk MapGuide.

Reasumując, Autodesk Civil 3D umożliwia znacznie łatwiejsze i szybsze tworzenie różnorodnych analiz projektowych, zapewnia spójność końcowej dokumentacji technicznej z danymi wejściowymi i redukuje ryzyko wystąpienia błędów projektowania i kreślenia. To wszystko przekłada się na lepszą obsługę klienta, większą wydajność projektowania oraz niższe koszty wykonania projektu.