Menu

Autodesk MapGuide Enterprise – Systemy GIS dla administracji publicznej

Każdy nowy dzień stawia przed administracją publiczną nowe wyzwania. Postępujący rozwój informatyzacji społeczeństwa wymaga dostępu do coraz większej ilości aktualnych danych. Władze państwowe i opinia publiczna wymagają, aby urzędy były bardziej przyjazne dla mieszkańców regionu, a wszelkie decyzje wydawane dużo szybciej.
Dyrektywy obowiązujące w Unii Europejskiej nakładają na administrację obowiązek publicznego udostępniania wszelkich informacji i dokumentów nie posiadających klauzuli poufności. Szeroki dostęp do danych, będących w posiadaniu urzędów, wymagany jest również do sprawnego zarządzania kryzysowego oraz współpracy ze służbami mundurowymi i jednostkami pomocniczymi, takimi jak: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe.

map9map10s

GIS to konieczność – nie fantazja 
Wszystkie wcześniej wymienione zagadnienia, a także wiele innych, składają się na ogólnie pojęte zarządzanie miastem i gminą. Jego podstawą jest informacja o danych, którymi dysponuje urząd. Gminy i miasta dysponują obecnie obszernymi bazami danych, które obejmują wiele różnych obiektów będących w zarządzie urzędu. Między innymi są to ewidencje budynków, dróg i mieszkańców oraz dane o dostawach mediów, ochronie środowiska i mieniu komunalnym. Bazy te jednak zazwyczaj nie uwzględniają wzajemnych zależności, jakie zachodzą pomiędzy obiektami różnego typu. W związku z tym niemożliwa jest pełna analiza wpływu zmian występujących w jednej dziedzinie na inne aspekty życia miasta lub gminy. Problemem, który dotyka dzisiaj większość urzędów, nie jest brak danych, ale konieczność szybkiego do nich dostępu i prezentacji w czytelnej postaci uwzględniającej wzajemne powiązania pomiędzy nimi. Uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej w stosunku do sąsiednich miast i gmin wymaga znacznego zwiększenia jakości i zmniejszenia czasu obsługi potencjalnych inwestorów i mieszkańców. Ale do tego nie wystarczą same wykazy, zestawienia i inne wyciągi z baz danych ani najbardziej wyrafinowane wykresy tworzone przez komputery. Jedynym sposobem spełnia tak wygórowanych wymagań jest powiązanie obiektów i informacji różnych typów z zestawem map, co utworzy system GIS, znany również pod nazwami: System Informacji o Terenie (SIT), System Informacji Przestrzennej (SIP), a także, zgodnie z dyrektywą INSPIRE, Infrastrukturą Informacji Przestrzennej.

Autodesk MapGuide
Uruchomienie systemu GIS, wbrew pozorom, nie musi być zadaniem ani trudnym, ani kosztownym. Całkowity koszt wdrożenia systemu jest jedynie ułamkiem nakładów poniesionych na zgromadzenie i utrzymanie danych będących w dyspozycji urzędów. Wystarczy wykorzystać wcześniej pozyskane dane, poddać je integracji i harmonizacji i udostępnić w czytelnej formie, przy użyciu najprostszego interfejsu, wszystkim pracownikom urzędu, a nawet mieszkańcom i innym użytkownikom Internetu przy pomocy Autodesk MapGuide Enterprise. Istotą tego systemu jest wykorzystanie w codziennym funkcjonowaniu urzędu map cyfrowych oraz danych ewidencji gruntów i budynków pochodzących z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, będących podstawą systemu GIS. Natomiast o jego sile i przydatności dla użytkowników decydują dołączone do systemu informacje znajdujące się w posiadaniu poszczególnych wydziałów urzędu. Dane te mogą być swobodnie dołączane do mapy, ponieważ około 80% z nich posiada odniesienie przestrzenne – najczęściej adres. Założenia przyjęte przy budowie systemu pozwalają na integrację wszelkich działań związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem miastem i gminą – niezależnie od położenia i umiejscowienia organizacyjnego jednostki korzystającej z danych i map systemu. Oznacza to, że można w systemie zestawiać informacje pochodzące z różnych źródeł – ze Starostwa (mapa, ewidencja gruntów), różnych wydziałów Urzędu Miasta (studium planistyczne, gospodarka komunalna), nadleśnictwa, Urzędu Marszałkowskiego itd. Idea ta gwarantuje, że decyzje urzędników będą podejmowane w oparciu o najświeższe, nieustannie aktualizowane informacje o nieruchomościach, o ich zagospodarowaniu, przeznaczeniu inwestycyjnym, a także ukształtowaniu powierzchni terenu i dostępnym uzbrojeniu technicznym, zintegrowane w jednej mapie miasta lub gminy.

Integracja istniejących danych
Rozwiązanie Autodesk MapGuide Enterprise wykorzystuje istniejące dane, nie powodując konieczności zmian w dotychczasowym trybie pracy podmiotów odpowiedzialnych za ich pozyskiwanie. Nie jest istotne, w jakich systemach dane te są pozyskiwane i w jakich formatach przechowywane. MapGuide jest w stanie pobrać dane praktycznie ze wszystkich systemów wykorzystywanych w naszym kraju i zintegrować je w jedną całość. System współpracuje z bazami danych Oracle, ESRI ArcSDE, MS SQL, MySQL, MS Access, bezpośrednio pracuje na plikach ESRI SHP, Autodesk DWG, DWF oraz SDF. Jest również w stanie odczytać dane z systemów: GeoInfo, MapInfo, EWMAPA, EGB V, EGB 2000, EWOPIS, DgDialog, Terabit, różnych formatów plików rastrowych oraz internetowych serwisów mapowych WFS i WMS – podstawowych narzędzi do wymiany danych przestrzennych w świetle obecnych trendów rozwojowych GIS. Należy przy tym podkreślić, że użytkownicy systemu uzyskują jedynie dostęp do przygotowanych przez administratora wyciągów z baz danych nie mając możliwości swobodnego penetrowania danych źródłowych. Zabezpiecza to dane przed niekontrolowanym wyciekiem informacji, a także pozwala je udostępniać publicznie.

Łatwa nawigacja
Istotną cechą systemu Autodesk MapGuide jest wykorzystanie przeglądarki internetowej do udostępniania map i danych. Użytkownik systemu pracując w znanym sobie interfejsie, bez problemów może korzystać z systemu praktycznie od razu. Lista warstw mapy i czytelne ikony do jej nawigacji są tak intuicyjne, że nie wymagają nauki. Natomiast zgłębienie „tajników”, takich jak narzędzia pomiarowe, raportowanie czy analizy buforowe wymagają dosłownie kilkunastu minut ćwiczeń. Kolejny plus systemu to czytelność udostępnianych map. Okno prezentujące mapę zajmuje ok. 80% obszaru ekranu, bez względu na używaną rozdzielczość obrazu. Dzięki temu mapa jest zawsze czytelna, a nawigacja szybka i intuicyjna. Zastosowane w Autodesk MapGuide Enterprise rozwiązania zapewniają też niespotykaną w innych rozwiązaniach szybkość pobierania danych, co umożliwia korzystanie z systemu również przez wolne łącza internetowe, takie jak telefon komórkowy.

Prosta administrowanie systemem
Administrator systemu posiada dedykowane narzędzie do tworzenia kompozycji mapowych, które do złudzenia przypomina wyglądem interfejs przeglądarki internetowej z mapą, jaki ma do dyspozycji zwykły użytkownik. Dzięki temu dysponuje on aktualnym podglądem tworzonej mapy. Dodatkowe narzędzia do administracji pozwalają między innymi na zdefiniowanie źródeł danych dla mapy, określenie sposobu ich wyświetlania w zależności od skali mapy, wybór symboliki oraz sposobu tworzenia etykiet opisowych.

Otwarta architektura
Otwarta architektura systemu pozwala tworzyć dodatkowe aplikacje działające w środowisku MapGuide i rozszerzające standardowe funkcje systemu. Dla administracji publicznej powstały już dodatkowe programy usprawniające codzienne zadania urzędników:

 • zarządzanie numeracją i nazewnictwem ulic,
 • ewidencję mienia komunalnego i Skarbu Państwa,
 • wspomaganie zarządzania kryzysowego,
 • automatyczny wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
 • kreator własnych map.

Systemy GIS oparte na serwerze Autodesk MapGuide funkcjonują już w różnych wariantach w kilku powiatach i miastach. Należą do nich Góra Kalwaria, Kędzierzyn-Koźle, Konin, Łódź, Mysłowice, Opole, Rybnik, Świnoujście, Warszawa.Opinie użytkowników funkcjonujących systemów MapGuide wskazują, że spełniają one w urzędach wiele funkcji niezwykle istotnych dla właściwego zarządzania miastem lub gminą.

 • Pozwalają na zgromadzenie, weryfikację, uzupełnienie, integrację i udostępnianie informatycznych baz danych pozwalających na prawidłowy rozwój miasta. Jak wiadomo, wysoka jakość posiadanych informacji jest podstawą wysokiej jakości wydawanych decyzji.
 • Maksymalnie upraszczają dostęp do informacji dla urzędników. Dzięki temu urzędnik może skoncentrować się na podjęciu optymalnej decyzji, a nie na poszukiwaniu informacji.
 • Redukują koszty i zwiększają efektywność pracy urzędników, ponieważ nie muszą oni przygotowywać i powielać informacji dla innych urzędników w różnych wydziałach. Każdy pracownik urzędu może z łatwością sam je znaleźć.
 • Poprawiają jakość pracy urzędników. Już sama świadomość faktu, że wprowadzone przez urzędnika do systemu dane będą wykorzystywane bezpośrednio przez innych zwiększa poczucie odpowiedzialności za wykonywane przez niego działania.
 • Pozwalają efektywnie zarządzać infrastrukturą miejską. Integracja rozproszonych informacji dotyczących infrastruktury umożliwia szybkie podejmowanie właściwych decyzji.
 • Zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Błyskawiczny, zdalny dostęp do informacji dotyczących infrastruktury miejskiej, danych o zamieszkałej w okolicy ludności oraz o dostępnych zasobach za pośrednictwem mapy cyfrowej wprowadza nową jakość w zarządzaniu kryzysowym.
 • Gwarantują lepszą promocję miasta w Internecie. Internetowa mapa miasta to nowe jakościowo medium komunikacyjne urzędu z inwestorami, mieszkańcami i turystami.