Menu

Autodesk Topobase – Sprawne zarządzanie zasobami

Księgowość, planowanie, serwis, obsługa klienta – praktycznie każdy wydział organizacji publicznej lub firmy prywatnej zarządzającej infrastrukturą i innymi zasobami – używa i tworzy informacje przestrzenne w celu wykonania codziennych zadań. Są to między innymi projekty inżynieryjne, mapowe, katastralne, zarządzanie gruntami, zarządzanie kryzysowe lub utrzymanie nieruchomości. 
Scentralizowany widok na dane przestrzenne w skali całego przedsiębiorstwa zapewnia większą wydajność, dokładność i zyskowność tych procesów. Niestety w większości organizacji niemożliwe jest uzyskanie szerszej perspektywy, którą dają zintegrowane dane przestrzenne. Najczęściej różne wydziały używają innych technologii i dane muszą być często konwertowane pomiędzy różnymi formatami. W efekcie tracony jest czas, a dane są w większości przypadków nieaktualne i zawierają błędy lub braki powstałe podczas konwersji.Wyjściem z tej sytuacji jest integracja danych przestrzennych w jednej bazie danych i udostępnienie ich całej organizacji. Systemem, który umożliwia sprawne zarządzanie zasobami dzięki zastosowaniu bazy danych przestrzennych oraz dodatkowych narzędzi przyspieszających codzienne procesy jest Autodesk Topobase.

topobase_1stopobase_2s

Dlaczego Topobase?

Autodesk Topobase łączy projekty inżynierskie z danymi przestrzennymi w scentralizowanej bazie danych, dzięki czemu organizacje mogą łatwiej współdzielić i korzystać z danych. Integrując wcześniej odseparowane wyspy użytkowników CAD i danych GIS, Topobase pozwala na zwiększenie efektywności procesów biznesowych i zmniejszenie nadmiaru informacji. Co więcej, eliminuje konieczność nieustannego konwertowania danych pomiędzy różnymi formatami lub, co gorsza, ich odtwarzania z powodu niekompatybilności systemów. Dane są zawsze aktualne i dostępne w całej organizacji.
Topobase to połączenie najwyższej jakości systemu CAD z funkcjonalnością GIS i najszybszą przestrzenną bazą danych. Pozwala na tworzenie i zarządzanie danymi przestrzennymi (np. działki, budynki, infrastruktura) przy użyciu narzędzi CAD. Narzędzia te pozwalają również na automatyczne tworzenie atrybutów opisowych powiązanych z danymi finansowymi i majątkowymi. W ten sposób informacje projektowe stają się automatycznie danymi GIS. Wszystkie dane składowane są w przestrzennej bazie danych Oracle i dostępne jednocześnie dla wszystkich pracowników w codziennej pracy.

Korzyści
Dzięki Autodesk Topobase organizacja uzyskuje pełny widok na wszelkie aspekty zasobów, którymi zarządza (np. gruntów, budynków, infrastruktury), co znacznie zwiększa jakość podejmowanych decyzji oraz procesów zarządzania majątkiem. Użycie tych samych aplikacji i reguł biznesowych do tworzenia i zarządzania danymi przestrzennymi we wszystkich działach oraz automatyzacja procesów gwarantuje wyższą wydajność i jakość danych. Co więcej, Topobase umożliwia bezpieczne współdzielenie danych przestrzennych z osobami poza firmą, dla których dostęp do tych danych jest kluczowy do wykonywania codziennych obowiązków, a zazwyczaj tego dostępu nie posiadają.

Architektura systemu
Autodesk Topobase jest zbudowany na bazie oprogramowania AutoCAD Map 3D oraz Autodesk MapGuide Enterprise. System został skonstruowany tak, aby składować wszystkie informacje w przestrzennej bazie danych i integrować się z innymi systemami biznesowymi (np. CRM, ERP). AutoCAD Map 3D łączy w sobie popularność środowiska projektowego AutoCAD z funkcjonalnością GIS. Autodesk MapGuide umożliwia publikację informacji w sieci wewnętrznej lub w Internecie. Użycie bazy danych Oracle Spatial, wiodącej bazy danych przestrzennych, zapewnia szybkość, stabilność, zgodność ze standardami oraz niezależne narzędzia GIS umożliwiające współpracę z zewnętrznymi aplikacjami i systemami.

Komponenty systemu
Rozszerzając wartość i możliwości oprogramowania AutoCAD Map 3D, Autodesk MapGuide Enterprise oraz Oracle Spatial, każda implementacja Autodesk Topobase zawiera zestaw standardowych komponentów: Topobase Client, Topobase Web, Topobase Administrator oraz moduły branżowe.
Topobase Client to komponent systemu służący tworzeniu i edycji danych przestrzennych. Oparty na programie AutoCAD Map 3D, posiada zaawansowane możliwości GIS i funkcjonalność CAD najbardziej popularnego programu do projektowania na świecie – AutoCADa. Ponieważ AutoCAD i AutoCAD Map 3D są aplikacjami znanymi, organizacje mogą szybciej wdrożyć Topobase i łatwiej znaleźć wykwalifikowanych pracowników, niż w przypadku niestandardowej technologii. Klient Topobase zapewnia połączenie z bazą Oracle oraz wieloma innymi formatami danych przestrzennych. Umożliwia tworzenie obiektów, ich edycję na poziomie graficznym i opisowym oraz natychmiastowy zapis wszystkich zmian do baz danych. Ponadto wspiera automatyzację procesów wprowadzania i edycji danych, wyszukiwanie i analizy przestrzenne. Odpowiada również za graficzną reprezentację danych w oparciu o symbolikę obiektów.
Topobase Web jest interfejsem używającym technologii Autodesk MapGuide Enterprise i zapewniającym dostęp do danych Topobase za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Umożliwia on edycję danych opisowych, wyszukiwanie oraz analizy przestrzenne w takim samym zakresie jak Topobase Client. Co więcej, interfejs sieciowy używa tych samych reguł biznesowych i formularzy, więc operacje na danych przebiegają dokładnie tak samo jak w interfejsie klienta. Funkcjonalność Topobase Web rozszerza dostęp do aktualnych danych na użytkowników nie będących specjalistami CAD lub GIS. Nie muszą oni angażować zasobów GIS w firmie, aby uaktualniać atrybuty. Dla przykładu inspektor pracujący w terenie może użyć laptopa w samochodzie, aby za pośrednictwem Internetu odczytać aktualną mapę i znaleźć urządzenie, dokonać inspekcji, a następnie uaktualnić atrybut jego stanu w bazie.
Topobase Administrator służy do ustawienia, konfiguracji i zarządzania środowiskiem bazy danych. Jest to jednocześnie przyjazny interfejs do konfiguracji schematów bazy danych Oracle oraz środowisko do ustawiania reguł, praw dostępu użytkowników, tworzenia i modyfikacji formularzy atrybutów oraz raportów. Pozwala to na dopasowanie systemu Topobase do wymagań organizacji bez znajomości języków programowania i z podstawowymi umiejętnościami zarządzania bazą danych Oracle.
Moduły branżowe zawierają gotowe do wdrożenia modele danych odpowiadające potrzebom organizacji zarządzających różnymi typami infrastruktury, takimi jak woda, ścieki lub gaz. Moduły te zawierają odpowiednie konfiguracje baz danych oraz narzędzia upraszczające codzienne zadania w poszczególnych branżach. Znajdziemy tutaj na przykład zautomatyzowane procedury podziału działek lub dodawania przyłącza do budynku polegające na automatycznym wykonaniu przez system wielu operacji na danych. Moduły uwzględniają również topologię logiczną obiektów uwzględniającą logiczne zależności pomiędzy poszczególnymi obiektami.

Kluczowe funkcje
Topobase zawiera kilka funkcji kluczowych dla sprawnego zarządzania infrastrukturą lub dowolnymi zasobami przestrzennymi. Są to: topologie, długie transakcje oraz system reguł i procedur.
Topologia to definicja relacji przestrzennych pomiędzy obiektami tego samego typu. Topologia mówi nam, które elementy są ze sobą połączone, jaka jest miedzy nimi geometryczna zależność. Topobase używa dwóch typów topologii: sieciowych oraz powierzchniowych. Przykładem pierwszej może być sieć wodociągowa lub energetyczna; drugiej zaś działki lub budynki. Niewątpliwą zaletą używania topologii jest możliwość używania ich do różnorakich analiz. Z jednej strony możemy wykonywać analizy w ramach jednej topologii i śledzić ciągłość sieci lub poszukiwać przyległych działek. Przykładem może tu być analiza wpływu awarii sieci wodociągowej w danym punkcie na konkretne budynki przyłączone do magistrali. System wykonując analizę jest w stanie precyzyjnie określić, które budynki zostaną pozbawione wody. Z drugiej strony możliwe są analizy z użyciem kilku topologii polegające na wyszukiwaniu nakładających się obiektów. Przykładem mogą być wszelkie analizy związane z określaniem działek, przez które przechodzi sieć wodociągowa lub energetyczna, czy analizy wpływu zamknięcia drogi na okoliczne posesje. System Topobase zarządza topologiami w sposób niespotykany w większości innych systemów GIS. Nie tylko zawiera narzędzia do automatycznego podziału i łączenia obiektów topologicznych, ale jednocześnie uaktualnia topologie w locie podczas wprowadzania zmian. Nie potrzebne są więc przebudowy topologii i ich ładowanie, a wszelkie analizy wykonywane na topologiach są zawsze rzetelne, gdyż bazują na aktualnych danych.
Długie transakcje, zwane również zadaniami, to złożony zestaw operacji, które ciągną się przed długi czas, angażują wiele osób i często wymagają ostatecznej akceptacji lub oficjalnego zatwierdzenia zanim pojawią się na mapie. Przykładami zadań mogą być projekty przyłączy do budynków, proces podziału działki, czy wreszcie budowa lub modernizacja odcinka sieci wodociągowej. Topobase umożliwia użytkownikom określenie obszaru, na którym będzie wykonywane zadanie i utrzymanie zmian poza głównym widokiem na bazę danych do czasu ich zakończenia i zatwierdzenia. System może obsługiwać jednocześnie wiele różnych zadań, umożliwiając w ten sposób analizy kosztów i wariantów projektowych. Po zakończeniu projektu zaakceptowana wersja jest automatycznie wprowadzana do bazy danych przestrzennych. Co więcej, Topobase archiwizuje całą historię przebiegu zadań i umożliwia w każdym momencie ich podgląd na dowolnym etapie.
Reguły i procedury są praktycznie standardami, według których organizacja realizuje kluczowe procesy operacyjne. Podczas implementacji systemu Topobase, ustalane są reguły i procedury, które określają sposób wprowadzania danych do bazy i pomagają w utrzymaniu ich wysokiej jakości. Reguły te i procedury zapobiegają błędom podczas tworzenia lub edycji danych oraz kilkukrotnie przyspieszają pracę. Najprostszym przykładem reguły jest automatyczne etykietowanie obiektu po jego wstawieniu na mapę. Reguły mogą być jednak dużo bardziej rozbudowane – mogą zapobiegać wyborowi niewłaściwego materiału obiektu, niewłaściwego rozmiaru lub wymuszać wybór niezbędnego elementu. Na przykład: reguła związana z wprowadzaniem nowego hydrantu uniemożliwia jego umieszczenie w bazie danych bez uprzedniego wskazania rury, do której zostanie przyłączony; reguła związana z łączeniem dwóch rur automatycznie umieszcza złączkę w punkcie ich połączenia. Jeszcze bardziej rozbudowane mogą być procedury. Weźmy za przykład procedurę dodawania przyłącza wodociągowego do budynku. W systemie Topobase użytkownik musi wskazać przyłączany budynek oraz rurę wodociągową. Resztą zajmuje się system. Dzieli główną rurę na dwie części, wstawia zawór, dodaje rurę przyłącza oraz, co najważniejsze, aktualizuje topologię o nowy odcinek i punkt odbioru wody. Jak widać reguły i procedury Topobase powodują kilkukrotny przyrost efektywności pracy – użytkownik wykonuje jedną operację zamiast kilku lub niekiedy kilkunastu, ponadto system minimalizuje ilość popełnianych błędów.

Topobase w organizacji
Topobase poprzez mechanizmy reguł biznesowych oraz automatyzacje procesów gwarantuje wyższą wydajność i jakość danych w skali całego przedsiębiorstwa. Ale wymierne korzyści odnoszą również poszczególne wydziały organizacji, które tworzą, używają lub zarządzają danymi przestrzennymi.
Wielu pracowników wydziału inżynierii może równolegle tworzyć i edytować w Topobase informacje o infrastrukturze. Pomimo ciągłych zmian dane będą zawsze spójne i aktualne. Reguły i procedury pozwalają na kilkukrotnie szybsze nanoszenie zmian w bazie, a praca w znanym interfejsie AutoCAD Map 3D nie powoduje obniżenia wydajności. Fakt, że nie jest już potrzebna konwersja danych z systemu GIS nie powoduje przestojów.
Dział informatyki może sprawniej i szybciej reagować na potrzeby rozwoju struktury danych lub ich modyfikacji. Dzięki pracy w środowisku Topobase Administrator informatycy mogą łatwo i szybko zarządzać bazą danych Oracle Spatial, dostosowywać formularze i raporty oraz zarządzać prawami użytkowników. Otwarta struktura bazy danych umożliwia połączenie systemu Topobase z innymi systemami GIS, CRM lub ERP bez konieczności używania kosztownego oprogramowania do konwersji danych.
Serwis może uzyskać z systemu Topobase aktualne i rzetelne informacje na temat infrastruktury, niezbędne w terenie. Mogą one być pozyskiwane w czasie rzeczywistym przy użyciu laptopów i Internetu poprzez interfejs Topobase Web. Nie do przecenienia jest możliwość uzyskania natychmiastowej informacji o zaworach, które należy zakręcić, aby rozpocząć naprawę uszkodzonej rury wodociągowej. Co więcej pracownicy serwisu mogą na bieżąco uaktualniać atrybuty obiektów, które zostały naprawione, wymienione lub poddane inspekcji.
Dział GIS również może skorzystać na implementacji Topobase, nawet jeżeli nadal będzie pracował w innym systemie GIS. Otwarta struktura bazy Oracle umożliwia korzystanie z danych Topobase bez konieczności ich konwersji. Z drugiej strony Topobase może korzystać z danych GIS zapisanych w różnych systemach i bazach danych. Możliwość połączenia Topobase z istniejącym w przedsiębiorstwie systemem GIS pozwala na oszczędności czasu niezbędnego na konwersje danych.
Nawet dział księgowości może korzystać z danych zawartych w bazie Topobase. Wszelkie raporty dotyczące na przykład majątku lub uruchomionych projektów mogą być generowane poprzez narzędzia finansowe zintegrowane w Topobase lub przy użyciu interfejsu Topobase Web.