Menu

Dane ukryte w mapie.

Mapa to pozornie tylko zbiór punktów, linii i łuków składających się na grafikę odzwierciedlającą obiekty powierzchniowe, liniowe i punktowe. To, co widać gołym okiem na mapie to działki, budynki, parkingi, drogi, linie uzbrojenia technicznego terenu, symbole określające studzienki, hydranty itp. oraz ich opisy. Grafika tworząca praktycznie treść mapy jest bardzo istotna, ale równie ważne są te dane zawarte w mapie, których nie widać.
O wartości mapy stanowią bazy danych dołączone do obiektów mapy, a pozwalające na łatwe i szybkie przeszukiwanie zasobów mapowych, przeprowadzanie analiz topologicznych oraz wszelkiego rodzaju zapytań dotyczących obiektów znajdujących się na mapach. Sprawdźmy jak w pozyskiwaniu, tworzeniu i zarządzaniu danymi skojarzonymi z mapą sprawdza się Autodesk Map 5 – jeden z trzech programów wchodzących w skład pakietu Autodesk Map Series.
Import i eksport danych
Autodesk Map 5 jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi systemami GIS firmy Autodesk, co pozwala na pobranie danych z map utworzonych w programach AutoCAD, Autodesk Map, Autodesk MapGuide czy Autodesk Land Desktop. Ponadto program zapewnia automatyczny import i eksport map w postaci grafiki połączonej z danymi opisowymi z programów ArcInfo, ArcView, MapInfo i Microstation. Podczas importu możemy dodatkowo ustalić, w jaki sposób warstwy importowanej mapy zostaną przekonwertowane na warstwy w nowym rysunku i które dane opisowe zostaną zaimportowane do bazy danych Autodesk Map. W razie potrzeby można przetransformować importowaną mapę z jednego układu współrzędnych na system koordynat zdefiniowany w nowym projekcie. Wszystkie te ustawienia możemy zapisać w pliku w celu ponownego ich użycia w późniejszym czasie. Import map z systemów nie zawierających atrybutów lub z wektoryzowanych plików rastrowych jest również możliwy, choćby poprzez format DWG czy DXF, ale do tak powstałej mapy nie będą dołączone dane opisowe. Musimy ją poddać mechanizmom edycyjnym i utworzyć bazę danych skojarzonych z rysunkiem.
gis_map1Czyszczenie map i topologia
Mapa importowana ze zwektoryzowanego rastra zawiera błędy w postaci niedociągnięć lub przeciągnięć linii, niewłaściwego podziału linii na odcinki itp. Błędy takie są również wynikiem niedokładnego rysowania mapy i niekiedy ujawniają się podczas importu map w postaci wektorowej. Niedokładności w rysunku możemy usunąć przy użyciu procedur automatycznego czyszczenia map, zawierających upraszczanie obiektów liniowych, likwidację przeciągnięć i niedociągnięć linii w punktach ich przecięcia, przerywanie przecinających się linii, usuwanie pokrywających się obiektów i krótkich odcinków oraz wymazywanie zbędnych wierzchołków. Po wyczyszczeniu mapy możemy utworzyć jej topologię. Program pozwala na utworzenie topologii obiektów punktowych (np. hydranty, studzienki, repery), liniowych (np. osie dróg, strumienie) oraz powierzchniowych (np. budynki, działki, parkingi). Utworzone dane topologiczne są automatycznie dołączane do mapy i mogą być wraz z nią eksportowane. Dane topologiczne pozwalają w szybki sposób dotrzeć do cech obiektów takich, jak powierzchnia lub obwód działki, długość drogi, kierunek przepływu wody w rzece itp. Ponadto zdefiniowana topologia jest bazą do tworzenia analiz z uwzględnieniem operacji logicznych (np., jaka powierzchnia działki zostanie zajęta przez projektowaną drogę), analiz rozpływu, strefy buforowej czy też poszukiwania najkrótszej lub optymalnej drogi (np., jaka będzie najszybsza, a nie zawsze najkrótsza trasa dojazdu karetki pogotowia).
Dostęp do zgromadzonych danych
Tworzenie kolejnych map zawierających wszystkie potrzebne dane opisowe i topologiczne prowadzi do powstania obszernego ich zbioru. Zbiór ten jest często przeszukiwany w celu uzyskania aktualnie potrzebnych danych. Bez względu na to czy zasoby mapowe składają się z dużej ilości małych fragmentów terenu wielkości jednego lub kilku arkuszy sekcyjnych, czy mniejszej ilości dużych map tematycznych obejmujących np. całą miejscowość, poruszanie się po dużym archiwum lub wczytywanie dużych map może być uciążliwe. Efektywny dostęp do danych zagwarantować nam może jedynie dobry mechanizm przeszukiwania zgromadzonych zasobów mapowych. W programie Autodesk Map przeszukiwanie danych realizowane jest poprzez mechanizm tzw. zapytań, pozwalających wczytać do aktualnego rysunku potrzebną grafikę lub dane ze zbioru wcześniej utworzonych map. Metoda postępowania jest następująca. Na początku tworzymy zapytanie, czyli określamy jakie obiekty nas interesują. Mamy do dyspozycji kilka kryteriów wyboru – możemy na przykład zaznaczyć wymagany obszar na mapie indeksowej, podać numer interesującej nas sekcji, wybrać potrzebne warstwy lub wskazać wybrane obiekty topologiczne. Możemy również tworzyć zapytania złożone, czyli kombinację kilku kryteriów wyboru. Następnie, jeżeli zachodzi taka potrzeba, możemy zmienić sposób wyświetlania wybranych obiektów, po czym decydujemy czy wybrane obiekty mają być wyświetlone jedynie jako podgląd, czy będą skopiowane do aktualnego rysunku, czy też ma zostać utworzony raport z tych obiektów (plik tekstowy zawierający ich geometrię i atrybuty). Na koniec możemy zapisać zapytanie w bibliotece do późniejszego użycia lub udostępnienia go innym użytkownikom. Po uruchomieniu zapytania program przeszukuje źródłowe pliki map, wybiera obiekty, spełniające zdefiniowane przez nas kryteria i umieszcza je w aktualnym projekcie.
Wszystkie wyżej opisane czynności mogą być jednocześnie wykonywane przez wielu użytkowników na tych samych zbiorach danych dzięki wbudowanym mechanizmom pracy sieciowej.
gis_map2Zrzuty ekranów dzięki uprzejmości MODGiK w Łodzi.