Menu

Konkurs „AutoCAD 2016 – Dodaj sobie ekstra wymiar” zakończony.

Konkurs AutoCAD 2016 - Dodaj sobie ekstra wymiar

 

Miło nam poinformować, że komisja konkursowa wybrała zwycięską anegdotę. Autorem jest Pan Wojciech Łoś, a brzmi ona następująco:

Po otrzymaniu od geodety mapy (wektorowej w formacie dxf) i podłączeniu jej jako XREF (mimo ustawienia skali 1:1) okazało się, że w żaden sposób „nie chce siedzieć. Ani w jedną ani w drugą, chociaż w każdym z plików współrzędne się zgadzały. Po wielu bezowocnych próbach ,wszystkich pracowników biura, spostrzegłem, że problem jest banalny ale nie oczywisty. Pliki miały różne układy pomiarowe. Mapa miała układ imperialny (calowy), a zagospodarowanie terenu metryczny (metry).”

Spodobały nam się także następujące anegdoty:

„Pracowaliśmy nad wizualizacją architektoniczną w AutoCAD 3D. Stworzyliśmy model domu z dużym ogrodem w którym były drzewa i inne rośliny. Po wyeksportowaniu projektu do 3DMaxDesign okazało się, że drzewa urosły do niebotycznych rozmiarów a dom wyglądał jakby mieszkały w nim mrówki. Byliśmy przerażeni. Tydzień głowiliśmy się nad tym problemem, a rozwiązanie okazało się trywialne. Wystarczy tylko odpowiednio ustawić opcję przeskalowania obiektów aby wszystko wróciło do normy. Śmialiśmy się z tego przez kolejnych kilka dni.”

„Przerażało mnie rozpoczęcie pracy z AutoCADem. Gdy podglądałem kolegów projektowanie wyglądało na bardzo skomplikowane. W końcu nadszedł dzień, że i ja miałem zacząć pracować z AutoCAD. Jakie było moje zdziwienie gdy okazało się, że wszystko jest bardzo intuicyjne a ja nauczyłem się posługiwać programem w tydzień. Dziś jestem najlepszym projektantem w firmie a koledzy często przychodzą podpytać mnie o niektóre funkcje.”

„Gdy w roku 1990 przyniosłem do firmy pierwszy komputer wszyscy pytali po co mi to. Ja dumnie odpowiadałem, że będę na tym projektował w programie AutoCAD. Koledzy pukali się w czoło i z politowaniem mówili po cichu „wariat”. Ja jednak uparłem się, twierdząc, że to przyszłość branży. Dzisiaj nikt już nie pamięta tamtych chwil a współpracownicy nie wyobrażają sobie powrotu do deski kreślarskiej.”

Bardzo serdecznie gratulujemy zwycięzcy i zarazem dziękujemy wszystkim uczestnikom.

 

[wpex more=”Pokaż treść Regulaminu” less=”Ukryj treść Regulaminu”]

 1. Organizatorem Konkursu „Dodaj sobie ekstra wymiar” jest Aplikom Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Nowe Sady 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052704, NIP 728-025-73-81, REGON 004315195
 2. Konkurs przeprowadzony będzie w terminie od 18 stycznia 2016 od godz. 0:01 do 24 stycznia 2016 r. do godz. 23:59, zaś ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w dniu 27 stycznia 2016 r. na stronie konkursowej pod adresem www.aplikom.com.pl/konkurs-autocad
 3. Nagrodą w konkursie jest:
  1. Profesjonalna mysz komputerowa CadMouse 3Dconnexion wraz z podkładką. Nagrodę otrzyma osoba, która napisze najciekawszą anegdotę dotyczącą swojej pracy na oprogramowaniu AutoCAD i prześle ją do organizatora naciskając przycisk „Wyślij odpowiedź” umieszczony na stronie konkursowej.
  2. Spośród nadesłanych odpowiedzi jury wyłoni osobę, której anegdota okaże się najbardziej oryginalna pod względem treści.
 4. Dodatkowa nagroda pieniężna stanowi kwotę podatku od nagrody przyznanej Uczestnikowi, opłacaną i odprowadzaną przez Organizatora zgodnie z pkt 14 Regulaminu.
 5. Nagroda rzeczowa w niniejszym konkursie nie może być wymieniona na nagrodę innego rodzaju, ani na jej ekwiwalent pieniężny.
 6. Konkurs skierowany jest do osób, które zarejestrowały się w terminie do 29 grudnia 2015r na cykl mini-szkoleń pt. „Dodaj sobie ekstra wymiar! Przejdź z 2D do 3D!”
 7. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych w tym ukończony 18 rok życia w chwili zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, zwanych dalej Uczestnikami Konkursu.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy Organizatora konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 9. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja regulaminu konkursu.
 10. Każdy uczestnik może przystąpić do konkursu jednokrotnie w trakcie jego trwania.
 11. W przypadku zarejestrowania większej ilości zgłoszeń tego samego uczestnika, pod uwagę brane będzie tylko to, które zostało wysłane jako pierwsze.
 12. Zadanie konkursowe polega na:
  1. wejściu na stronę konkursową dostępną pod adresem www.aplikom.com.pl/konkurs-autocad;
  2. wpisaniu przez Uczestnika w formularzu konkursowym propozycji ciekawej anegdoty opisującej pracę na oprogramowaniu AutoCAD, przy czym zgłoszony tekst musi być przygotowany przez jednego Uczestnika.
  3. wpisaniu w formularzu konkursowym poprawnych danych Uczestnika konkursu umożliwiającymi kontakt (imię, telefon, email)
  4. wysłania wypełnionego formularza konkursowego poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij odpowiedź” na dole tego formularza, nie później niż 24 stycznia 2016 r. do godziny 23:59.
   Uczestnik dokonując zgłoszenia jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystywanie w całości lub części zaproponowanej przez siebie anegdoty przez Organizatora do celów handlowych i marketingowych wraz z przeniesieniem na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do zgłoszonego tekstu, w szczególności:

   • przeniesienie przez Uczestnika nadsyłającego anegdotę, z chwilą przekazania egzemplarza w formie elektronicznej, bez dodatkowego wynagrodzenia, na czas nieokreślony, na rzecz Aplikom Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, autorskiego prawa majątkowego do wykorzystania nadesłanego tekstu i rozporządzania nim w swojej działalności na następujących polach eksploatacji:
    • wprowadzenie w obrót w formie publikacji elektronicznej
    • utrwalenie w całości lub części dowolną techniką,
    • zwielokrotnienie w całości lub części dowolną techniką,
    • wprowadzenia do pamięci komputera,
    • wyświetlanie,
    • wprowadzenie do obrotu,
    • dokonywanie modyfikacji, adaptacji elektronicznej, aktualizacji,
    • nadanie własnej szaty graficznej
    • nieograniczonego wykorzystania w czynnościach wynikających z prowadzonej przez Aplikom Sp. z o. o. działalności,
    • na publikację tekstu na stronach internetowych należących do Aplikom Sp. z o. o. oraz we wszelkich materiałach marketingowych i handlowych, a także prawo do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na w/w polach eksploatacji.
  5. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury powołane przez Organizatora w składzie: Tyberiusz Antczak, Łukasz Keller, Konrad Orłowski, wybierze najlepszą anegdotę, której autor zostanie nagrodzony nagrodą wymienioną w pkt 3 a) niniejszego regulaminu.
 13. Organizatorzy opublikują na stronie konkursowej zwycięską anegdotę w dniu 27 stycznia 2016 roku.
 14. W przypadku wydania Nagrody na rzecz Uczestnika, Organizator zobowiązuje się ustanowić od laureata dodatkową nagrodę pieniężną na poczet zryczałtowanego podatku od nagród w konkursach, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych” z dnia 26 lipca 1991 r., który zostanie odprowadzony przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.
 15. Nagroda zostanie wysłana do Laureata po otrzymaniu i potwierdzeniu niezbędnych danych adresowych (dane uczestnika konkursu) oraz w terminie umożliwiającym przygotowanie paczki, nie później jednak niż do 29 stycznia 2016 r. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie dane.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość i jakość usług świadczonych przez pocztę oraz podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, w tym dostęp do sieci Internet.
 17. Uczestnik w chwili odbioru Nagrody jest zobowiązany sprawdzić czy nie ma ona wad.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 19. Wszelkie informacje pozyskane w związku z realizacją Konkursu zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów z nim związanych. Informacje stanowiące dane osobowe podlegać będą ochronie, stosownie do wymogów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm./ i będą gromadzone oraz przetwarzane wyłącznie dla celów realizacji Konkursu.
 20. Organizator ma prawo opublikowania zwycięskiego tekstu w środkach masowego przekazu.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych na Konkurs anegdot, w szczególności za naruszenie praw autorskich przez Uczestnika Konkursu. Każdy z Uczestników Konkursu ponosi samodzielną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia przepisów prawa polskiego oraz międzynarodowego w związku z przygotowanym przez Niego tekstem. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia nadesłanych na Konkurs tekstów zawierających treści obraźliwe lub niezgodne z prawem.
 22. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad i przepisów określonych przez niniejszy regulamin organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania naruszającego zasady Uczestnika Konkursu i prawo odmówienia wydania nagrody.
 23. Organizator nie odpowiada za szkody wynikające z podania przez Uczestnika Konkursu nieprawidłowych, bądź nieprawdziwych danych (w tym adresowych).
 24. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 nr 201, poz. 1540 z późniejszymi zmianami).
 25. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

[/wpex]