Menu

Od pikiety do cyfrowego modelu terenu.

O ile funkcje importu, eksportu map oraz zarządzanie danymi w nich zawartymi są bardzo istotne dla wszystkich wykorzystujących mapy i dane w nich zawarte, o tyle dla tych, którzy je tworzą bardzo ważne są różne narzędzia usprawniające tworzenie map.
Weźmy dla przykładu możliwość wczytywania koordynat punktów z plików tekstowych lub nawet bezpośrednio z instrumentów pomiarowych i ich użycia w projekcie. Bo przecież od tego tak naprawdę zaczyna się tworzenie mapy. Zaraz się przekonamy jak temu wyzwaniu sprosta Autodesk Land Desktop 3 – większy brat omawianego wcześniej programu Autodesk Map.
Import punktów
Autodesk Land Desktop 3 pozwala na wczytanie współrzędnych punktów z plików tekstowych, utworzenie na tej podstawie bazy punktów COGO, a następnie ich wprowadzenie do rysunku. Import punktów z pliku tekstowego rozpoczynamy od zdefiniowania jego formatu, czyli podania kolejności następujących po sobie współrzędnych, obecności numeracji i opisów punktów oraz określenia znaków rozdzielających. Program zawiera kilkanaście standardowych szablonów gotowych do użycia przy imporcie punktów (różne kombinacje długości, szerokości geograficznej, wysokości, numeru i opisu) oraz umożliwia zdefiniowanie własnych dla nietypowych formatów plików. Następnie decydujemy jak będą numerowane importowane punkty. Jeżeli plik zawiera numery punktów, możemy zaakceptować numerację zawartą w pliku, zignorować ją lub przenumerować. Jeżeli plik nie zawiera numerów punktów, mamy możliwość nadania punktom numerów począwszy od zadanej liczby lub pierwszej wolnej wartości w bazie. Po wczytaniu do bazy COGO, punkty są wprowadzane do rysunku. W zależności od ustawionych opcji, wszystkie punkty zostaną umieszczone na wysokości zerowej (bądź innej zadanej) lub będą rozmieszczone na wysokościach wynikających z ich współrzędnych Z. Ponadto możemy określić sposób wyświetlania punktów w projekcie – kształt, kolor i rozmiar markera, wielkość i kolor tekstu, rodzaj danych opisowych, a także, co niekiedy jest bardzo przydatne, zablokować możliwość przesuwania importowanych punktów na rysunku.gis_ldt1_1
Organizacja i grupowanie punktów
Wszystkie punkty, zarówno importowane jak i wprowadzane ręcznie, są umieszczane w zewnętrznej bazie danych. Pozwala to nam na dużo sprawniejszą ich organizację niż możemy osiągnąć przy pomocy warstw. Możemy grupować punkty w bazie stosując różne kryteria selekcji (według opisów, numerów, wysokości itp.) i stworzyć w ten sposób na przykład osobne grupy punktów dla granic działek, osi i skrajni drogi oraz strumieni. Ponadto nie ma potrzeby dublowania punktów, które są wspólne dla kilku obiektów (tak musielibyśmy zrobić przy organizacji punktów jedynie za pomocą warstw), ponieważ jeden punkt może należeć do kilku grup. Co nam daje zewnętrzna baza danych i grupowanie punktów? Przede wszystkim komfort i wydajność pracy. Wymagane grupy punktów przechowywane w zewnętrznej bazie danych wczytujemy do rysunku wtedy, kiedy ich potrzebujemy. Otrzymujemy przejrzysty widok na punkty, z którymi aktualnie pracujemy. Po zakończeniu pracy z grupą punktów, wymazujemy ją z rysunku. Jeżeli zajdzie później taka potrzeba, możemy ją ponownie wczytać. Zmniejsza się w ten sposób rozmiar pliku rysunku i skraca czas obliczeń przy operacjach takich, jak regeneracja rysunku. Poza tym w każdej chwili mamy dostęp do tabeli zawierającej wszystkie współrzędne i opisy wybranego punktu lub grupy punktów. Możemy w niej w prosty sposób edytować wszystkie parametry punktów.
Import danych z instrumentów geodezyjnych
Każdy geodeta pracujący w terenie z instrumentami pomiarowymi marzy czasami o programie, który pozwoli mu przenieść dane pomiarowe bezpośrednio na mapę bez potrzeby tworzenia (niekiedy ręcznego) plików tekstowych zawierających współrzędne punktów. Taki luksus gwarantuje rozszerzenie programu Land Desktop o nakładkę Autodesk Survey 3. Program ten zapewnia komunikację z ponad sześćdziesięcioma typami instrumentów pomiarowych – tachimetrami elektronicznymi, odbiornikami GPS, dalmierzami laserowymi itp. Podczas importu danych z instrumentów geodezyjnych możemy dokonać konwersji danych oraz ich analizy tak, aby wstawić je w odpowiedniej postaci do projektu. Mamy do dyspozycji analizy poligonowe metodami standardowymi (busolowa, Crandall’a, przejściowa, najmniejszych kwadratów 2D/3D), modyfikacje poligonów zamkniętych i ich pełny raport oraz analizy sieciowe metodą najmniejszych kwadratów z funkcjami tworzenia, edycji, przetwarzania, wyświetlania i raportu. Zebrane dane są następnie sprawdzane przez aplikację, co pozwala na uniknięcie potencjalnych błędów pomiaru lub wprowadzania danych. W razie potrzeby mamy możliwość przetransformowania danych pomiędzy Globalnymi Układami Współrzędnych. Ostatecznie łączymy kody polowe tak, aby utworzyły linie i krzywe na warstwach przez nas zdefiniowanych i w efekcie otrzymujemy automatycznie utworzone linie, punkty oraz symbole na podstawie terenowych danych pomiarowych. Program automatycznie dodaje nowe punkty do omawianej wcześniej bazy danych COGO, a opisy i symbole dołącza do rysunku. Odpowiednie linie i krzywe możemy wykorzystać w późniejszym terminie jako linie nieciągłości podczas tworzenia modelu terenu. Cechą programu, która na pewno ucieszy geodetów jest to, że po zakończeniu projektu planowane punkty niwelacyjne mogą zostać wyeksportowane do instrumentów geodezyjnych w celu wyniesienia w teren.
gis_ldt1_2Na podstawie wczytanych punktów do rysunku możemy tworzyć odpowiednie obiekty powierzchniowe, liniowe i punktowe składające się na naszą mapę, a także zarządzać działkami. W każdej chwili mamy możliwość dołączania nowych punktów do bazy COGO i do rysunku utworzonych na podstawie narysowanych obiektów. Efektem naszej pracy będzie mapa oraz trójwymiarowy cyfrowy model terenu (DTM). Ale o tym w kolejnych numerach.