Ogólne warunki realizacji zamówień


kontraktów odnowieniowych realizowanych przez system informatyczny TD-SYNEX

Ogólne warunki realizacji zamówień

  1. Zamawiający realizuje transakcję za pośrednictwem systemu informatycznego obsługiwanego przez TD-SYNEX, a sprzedającym jest firma Arkance Systems Poland Sp. z o.o.
  2. Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT.
  3. Składając zamówienie Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty.
  4. Termin płatności wynosi 10 dni od daty wystawienia faktury VAT.
  5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
  6. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na podany podczas zamówienia adres e-mail.
  7. Zamówione subskrypcje zostaną dostarczone w formie elektronicznej.
  8. Firma Arkance Systems Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z dostarczenia produktu i/lub wykonania usługi.
  9. Zamawiający oświadcza, że wszystkie cechy oraz zasady udzielania licencji na oprogramowanie są mu znane.
  10. Wszystkie spory będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla Sprzedającego.