Menu

Parki, ogrody, kamienice…

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków używa oprogramowania Autodesk Land Desktop 2005 do tworzenia planów sytuacyjnych, inwentaryzacji parków i ogrodów, a nawet do generowania trójwymiarowej reprezentacji elementów elewacji zabytkowych kamienic.

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków został powołany z dniem 15 października 2002r. Zarządzeniem Ministra Kultury jako połączenie Ośrodka Dokumentacji Zabytków i Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu. 13 oddziałów Ośrodka rozsianych po całym kraju zajmuje się rozpoznawaniem, badaniem i dokumentowaniem dóbr kultury, gromadzeniem informacji dotyczących środowiska, krajobrazu kulturowego i zabytków, udostępnianiem informacji o muzeach i ich zbiorach oraz upowszechnianiem wiedzy na ten temat. Zakupione w firmie APLIKOM 2001 w Łodzi oprogramowanie Autodesk Land Desktop 2005 działa w Pracowni Badań Interdyscyplinarnych, która odpowiada za dokumentację prowadzonych prac architektonicznych i archeologicznych. Wykorzystywane jest w różnych aspektach powstawania dokumentacji. W szczegóły wprowadzi nas Marcin Gładki – główny specjalista Pracowni Badań Interdyscyplinarnych KOBiDZ.

Plany geodezyjne

„Nasza pracownia wykonuje dużą ilość różnych map geodezyjnych, które służą później całemu Ośrodkowi do celów dokumentacyjnych i inwentaryzacyjnych. Możliwość, jaką daje Land Desktop w zakresie importu punktów pomiarowych z instrumentów geodezyjnych, pozwoliła nam na znaczne skrócenie czasu tworzenia wszelkiego rodzaju planów geodezyjnych. Po wykonaniu pomiarów tachimetrycznych w terenie, możemy teraz importować zebrane dane bezpośrednio do programu Land Desktop i na tej podstawie tworzyć plany sytuacyjne, sytuacyjno-wysokościowe i trójwymiarowe modele terenu. ”

Trójwymiarowy skaning laserowy

kobidz_2

„Wszelkie prace inwentaryzacyjne wspomagamy najnowocześniejszą techniką trójwymiarowego skaningu laserowego. Metoda ta umożliwia bardzo szybkie, precyzyjne i nieinwazyjne pomiary obiektu w terenie. Proces dokumentacyjny polega na wykonaniu serii skanów pokrywających całą powierzchnię badanego obiektu i późniejszą ich rejestrację – czyli połączenie w odpowiednim oprogramowaniu chmur punktów w wyskalowany model przestrzenny. Tu właśnie pomaga nam Autodesk Land Desktop 2005. W nim tworzymy trójwymiarowy model obiektu, a następnie na jego podstawie wykonujemy przekroje, precyzyjne wymiarowanie, obliczenia objętości i pól powierzchni. W ten sposób szybko jesteśmy w stanie stworzyć kompletną dokumentację architektoniczną przeznaczoną do zastosowania w pracach projektowych i badawczych.”

Opracowania fotogrametryczne

„Proces dokumentacji fotogrametrycznej obiektu dzieli się na cztery zasadnicze fazy. Pierwszym i zarazem najistotniejszym etapem jest fotografowanie obiektu. Posiadanie bowiem nawet najlepszych narzędzi obróbki obrazu nie zrekompensuje strat powstałych w wyniku złej jakości zdjęć czy zbyt małej ich ilości bądź też niedostatecznego stopnia pokrycia badanych powierzchni. Kolejny etap stanowi obróbka graficzna i ortorektyfikacja obrazów. Odpowiednią jakość i dokładność osiągnąć można przy użyciu rozmaitych aplikacji komputerowych. Końcowym etapem jest analiza obrazu. Jej przebieg uzależniony jest od tego, co chcemy osiągnąć. Jeśli końcowym produktem jest ortofotografia to brak jest praktycznie etapu analitycznego a obróbkę kończymy na fazach ortorektyfikacji, mozaikowania, korekty graficznej, skalowania, opisu i wydruku. Jeśli końcowym etapem jest rysunek architektoniczny lub archeologiczny, musimy na podstawie ortofotografii stworzyć odpowiednią warstwę wektorową opartą o ustalone normy. W przypadku dokumentacji archeologicznej rysunek wektorowy nie jest prostym odrysem ortofotografii, lecz stanowi interpretację zarejestrowanych na niej zjawisk. Całościowa dokumentacja archeologiczna składa się więc z warstwy fotograficznej i jej wektorowej interpretacji. Jeśli prowadzona przez nas analiza ma na celu pozyskanie jak najwięcej informacji metrycznych o obiekcie, jakość fotografii będzie mniej istotna od ilości i dokładności pomiarów punktów kontrolnych. Wtedy na bazie fotografii tworzymy w programie Autodesk Land Desktop trójwymiarowy, wektorowy model obiektu, a następnie mierzymy, wymiarujemy i badamy obiekt.W wyniku procesu fotografowania obszaru przeznaczonego do dokumentacji otrzymujemy serię wzajemnie pokrywających się zdjęć z zaznaczoną siatką punktów kontrolnych. Do pełnego opracowania fotogrametrycznego potrzebne są dodatkowo pomiary wykonane bezpośrednio w terenie odzwierciedlające geometrię wzajemnego położenia punktów oraz realne między nimi odległości. Do tego celu najbardziej odpowiednie wydaje się zastosowanie tachimetru elektronicznego. Uzyskane przy jego użyciu pomiary wczytujemy bezpośrednio do programu Land Desktop. Po kalibracji i mozaikowaniu zdjęć przystępujemy do przypisania ortofotografii pliku współrzędnych. Jeśli kalibracja zdjęć podstawowych oparta jest o punkty o znanych współrzędnych geodezyjnych to obraz główny bezpośrednio po złożeniu będzie miał orientację geodezyjnego układu współrzędnych. W przypadku, gdy transformację dokonano w oparciu o lokalne współrzędne terenowej siatki poligonalnej konieczne jest dopasowanie (obrót i przesunięcie) siatki lokalnej do globalnej. Land Desktop znacznie przyspiesza naszą pracę nad układami współrzędnych, ponieważ zawiera definicje wszystkich polskich układów współrzędnych, pozwala na używanie układów lokalnych, a także umożliwia szybkie transformacje obiektów pomiędzy dowolnymi układami.Ostatnim elementem jest wyeksportowanie pliku współrzędnych ortofotografii. Plik ten w formacie tekstowym zawiera współrzędne 2 narożników położenia obrazu w globalnym układzie współrzędnych. Jego nazwa jest identyczna jak pliku graficznego i jest on automatycznie wczytywany wraz z obrazem. Jest to niezwykle ważne, ponieważ wczytanie tak opracowanego obrazu sprawia, iż w dowolnej aplikacji CAD będzie on zorientowany w przypisanym mu układzie (np. układzie 65 itd.) a także wyskalowany i gotowy do analizy.”

kobidz_3

Inwentaryzacje

„Na koniec należy wspomnieć kilka słów na temat kolejnego aspektu działalności Ośrodka, czyli inwentaryzacji parków i ogrodów. Wygląda to w ten sposób, że do wcześniej utworzonych podkładów geodezyjnych i ortofotografii musimy dołączyć informacje opisowe lub inne dane z zewnętrznych baz danych definiując w ten sposób wszystkie obiekty, które znajdują się w parkach i ogrodach (drzewa, krzewy, budynki itp.). Prosta zamiana grafiki na obiekty, możliwość dołączania danych opisowych do grafiki, klasyfikacja obiektów oraz obsługa wielu formatów baz danych w programie Autodesk Land Desktop znacznie przyspiesza i ułatwia proces tworzenia inwentaryzacji, a także umożliwia późniejsze zarządzanie terenami i tworzenie różnorakich analiz przestrzennych i map tematycznych.”

kobidz_3