Menu

Plany i analizy – Autodesk Land Desktop w Urzędzie Miejskim w Białymstoku

Miejska Pracownia Urbanistyczna w strukturze Wydziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Białymstoku od roku używa oprogramowania Autodesk Land Desktop 2004 do opracowywania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz tworzenia złożonych analiz urbanistycznych.
Istniejące uwarunkowania i problemy przestrzenne miasta Białegostoku – warunkujące jego dalszy harmonijny i zrównoważony rozwój – wymagają ich ujęcia w nowe opracowania planistyczne. Zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym należy tego dokonać w ramach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz z planach miejscowych, które muszą być poprzedzone odpowiednimi analizami, w celu prawidłowego określenia istniejących uwarunkowań przestrzennych – przyrodniczych, komunikacyjnych, funkcjonalnych, demograficznych i innych. Ze względu na występowanie na obszarze miasta Białegostoku unikalnego w skali kraju systemu przyrodniczego związanego z terenami położonymi w dolinach rzek: Białej, Dolistówki i Bażantarki oraz w sąsiedztwie lasów ochronnych, tworzenie nowych planów miejscowych na obszarze miasta Białymstoku wymaga zatem wielu różnorodnych analiz, niezbędnych do ustalenia docelowego sposobu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości, a w szczególności wytycznych dotyczących ich przeznaczenia i możliwości realizacji ewentualnej zabudowy.Do zeszłego roku analizy i inne opracowania wspomagające prace planistyczne przeprowadzane były w zespole Pracowni Urbanistycznej jedynie przy wykorzystaniu programów AutoCAD i AutoCAD LT. W grudniu 2003 roku w wyniku przetargu Miejska Pracownia Urbanistyczna zakupiła od firmy APLIKOM 2001 w Łodzi pierwsze licencje Autodesk Land Desktop 2004. Po wdrożeniu oprogramowania i przeszkoleniu pracowników z zakresu obsługi oprogramowania rozpoczęła się gruntowna zmiana „stylu pracy” Pracowni – w sposobie przeprowadzania analiz i tworzeniu planów.

bialystok

Analizy przestrzenne
W Miejskiej Pracowni Urbanistyczna wykonuje się obecnie bardzo dużo różnorodnych analiz, aby określić obszary potencjalnej zabudowy, obszary wolne od zabudowy oraz strefy podlegające ochronnie. W tym celu w programie Land Desktop tworzone są trójwymiarowe modele ukształtowania terenu i na ich postawie wykonywane złożone analizy: określanie terenów podmokłych, terenów zalewowych, obszarów zalegania mgieł i innych warunków przyrodniczych wpływających na zagospodarowanie terenów. Wykonywane są również przekroje poprzeczne tworzonych modeli – na które nanosi się wyniki wykonanych badań gruntowych – oraz obsługa topologii punktowych, liniowych i powierzchniowych, które pozwalają na wykonywanie analiz układów drogowych, poprzez poszukiwanie najkrótszej drogi dojazdu i różnych topologicznych analiz buforowych, rozpływu i nakładania, dotyczących zarówno działek jak i układu podziemnego uzbrojenia terenu.

Plany
Przeprowadzone wdrożenia i szkolenie wykazały, że potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wykraczają poza standardową funkcjonalność oprogramowania Autodesk Land Desktop 2004. Wynikały one przede wszystkim z konieczności zapewnienia zgodności graficznej części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z najnowszym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Polską Normą PN-B-01027. W związku z zaistniałą sytuacją firma APLIKOM 2001, we współpracy z Pracownią, wykonała specjalistyczną nakładkę na Land Desktop automatyzującą procesy tworzenia linii i symboli specjalnych zgodnych z normą oraz wypełniania obszarów planu miejscowego zgodnie z rozporządzeniem. Aplikacja ta jest używana obecnie do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a wszelkie uwagi dotyczące jej działania przekazywane są na bieżąco do jej twórców, przyczyniając się w ten sposób do dalszego jej rozwoju.

Oprogramowanie Land Desktop 2004 usprawniło pracę w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w takim stopniu, że w roku bieżącym zdecydowała się ona na zakup kolejnych licencji programu i obecnie dysponuje już dziewięcioma sieciowymi licencjami Autodesk Land Desktop 2004 wraz z nakładkami branżowymi – Plan Zagospodarowania Przestrzennego.W ocenie pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej posiadane oprogramowanie „jest szybkim i precyzyjnym narzędziem, które pozwala analizować i uwzględniać w procesie projektowania różnorodne czynniki i zależności przestrzenne, wspomagając w ten sposób intuicję projektanta w podejmowaniu decyzji projektowych przy tworzeniu planów miejscowych”.