Menu

Regulamin promocji: „Niespodzianki andrzejkowe – Aplikom na BIM DAY”

1. Organizatorem Promocji jest Aplikom Sp z o.o., Nowe Sady 2, 94 – 102 Łódź zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052704 o kapitale zakładowym 213.750,00 zł NIP 728-025-73-81 REGON 004315195.

2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, którzy otrzymali od Organizatora Kupon rabatowy Aplikom wraz z kodem, zwani dalej Uczestnikami promocji.

3. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora promocji oraz na stronie internetowej www.aplikom.com.pl

4. Warunków oferty promocyjnej nie można ze sobą łączyć, Kuponów rabatowych nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych.

5. Kupony rabatowe Aplikom nie mogą być zamieniane na gotówkę lub inny produkt.

6. Kupon rabatowy Aplikom – kupon otrzymany w ramach Autodesk BIM DAY od Organizatora, na którym widnieje unikalny kod uprawniający do jednorazowej zniżki przy zakupie Oprogramowania albo Szkolenia.

7. Oprogramowanie – oprogramowanie Autodesk dedykowane dla rozwiązań branżowych takie jak AEC Collection oraz PD&M Collection, znajdujące się w ofercie Organizatora w dniu złożenia zamówienia przez Uczestnika promocji.

8. Szkolenie – szkolenie znajdujące się w ofercie Organizatora w dniu złożenia zamówienia przez Uczestnika promocji.

9. Kupon rabatowy Aplikom ważny jest do dnia 31 maja 2018 roku.

10. Przez zakup Oprogramowania rozumie się złożenie zamówienia w Aplikom Sp. z o.o. wraz z przedstawieniem kodu zawartego w Kuponie rabatowym Aplikom nie później niż w ostatnim dniu ważności Kuponu rabatowego Aplikom pod warunkiem późniejszego odbioru wybranego w ramach zamówienia Oprogramowania objętego niniejszą promocją i dokonania zapłaty w terminie określonym na fakturze wystawionej przez Organizatora.

11. Przez zakup Szkolenia rozumie się zgłoszenie udziału w szkoleniu w firmie Aplikom Sp. z o.o. poprzez wypełnienie standardowego formularza zgłoszenia Aplikom wraz z przedstawieniem kodu zawartego w Kuponie rabatowym Aplikom nie później niż w ostatnim dniu ważności kuponu, pod warunkiem późniejszego uczestnictwa w wybranym w ramach zgłoszenia Szkolenia objętego niniejszą promocją i dokonania zapłaty w terminie określonym na fakturze wystawionej przez Organizatora.

12. Każdy Uczestnik promocji, w zależności od otrzymanego Kupnu rabatowego Aplikom uprawniony jest do zakupu Oprogramowania albo Szkolenia w promocyjnej cenie tj. z 20 % upustem od ceny określonej w Cenniku Organizatora. W tym przypadku Uczestnik promocji składając zamówienie na Oprogramowanie albo Szkolenie w zależności od posiadanego Kuponu rabatowego, powinien złożyć jednocześnie Kupon oraz kod w Aplikom.

13. Warunkiem przystąpienia do promocji jest wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO – który dostępny jest pod linkiem: https://www.aplikom.com.pl/kontakt. Wypełniony formularz należy przesłać na adres.

14. Uczestnicy promocji chcący skorzystać z promocji objętej niniejszym regulaminem wpisują w momencie składania zamówienia (Oprogramowanie)/zgłoszenia (Szkolenie), kod rabatowy znajdujący się na Kuponie rabatowym Aplikom.

15. Każdy Kupon rabatowy może być wykorzystany do skorzystania tylko jednej zniżki.

16. Organizator zapewnia, iż zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników promocji będzie realizowane jedynie w celach z nią związanych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Aplikom Sp. z o.o., Nowe Sady 2, Łódź jako administrator danych osobowych Uczestników promocji, przetwarza je jedynie w celu udzielenia zniżki opisanej w niniejszym Regulaminie.

17. Uczestnicy wypełniając zamówienie (Oprogramowanie)/zgłoszenie (Szkolenie) wskazując kod zawarty w Kuponie rabatowym Aplikom, oświadczają, że na podstawie art. 23 ust. 1 poz. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 poz. 922 ze zmianami) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z niniejszą promocją.

18. Kupon rabatowy Aplikom może zostać zrealizowany jedynie u Organizatora.

19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.