Menu

WiseImage PRO GEO w pracy z mapami

Do niedawna aktualizacje zinformatyzowanej dokumentacji kartograficznej przechowywanej w postaci rastrowej wymagała wielu pracochłonnych przygotowań. Program WiseImage PRO GEO nadający rastrom „inteligencję” pozwala na swobodną pracę zarówno z rastrem, jak i wektorem oraz na precyzyjną wektoryzację.
Element rastrowy, który do tej pory był „zbiorem pikseli”, w WiseImage PRO GEO rozpoznawany jest podobnie jak obiekt wektorowy w systemach CAD, co ułatwia wprowadzanie modyfikacji.
Na przykład w elemencie rastrowym łuk (rys. 1) można zmieniać takie cechy, jak: położenie środka łuku, promień, rodzaj linii. Wskazanie elementu odbywa się za pomocą kursora.

zmiana_cech
Rys. 1 Zmiana parametrów obiektu rastrowego

Przygotowanie mapy 
Praca z mapą papierową najczęściej rozpoczyna się od jej zeskanowania. Dzięki obsłudze skanerów Contex i narzędzi Twain program WiseImage PRO GEO umożliwia bezpośrednie skanowanie. Uzyskany raster zostaje obcięty do żądanych wymiarów oraz poddany procesowi czyszczenia (usuwanie zanieczyszczeń, separacja według rozmiarów i adaptywna binaryzacja). Polecenie dopasuj umożliwia połączenie map składowych. Operacją kończącą przygotowanie mapy do dalszej obróbki jest kalibracja. W WiseImage PRO GEO można ją wykonać na 10 sposobów (na zdefiniowana siatkę i/lub wybrane punkty). Rozbudowany system lokalnych układów współrzędnych pozwala na zdefiniowanie ich nieograniczonej liczby i swobodne przełączanie się między nimi.

Edycja rastra 
Do nanoszenia zmian służy zestaw narzędzi edycyjnych, wykorzystujących m.in. technologię „inteligentnego rastra”. Umożliwia ona wprowadzanie tylko niezbędnych zmian bez konieczności przerysowywania całej mapy. Hybrydowa technologia programu pozwala na wykorzystanie tych samych narządzi do wyboru lub rysowania zarówno obiektów rastrowych, jak i wektorowych. Mają one swoje cechy (rodzaj linii, szerokość, typ znacznika itp.) i geometryczne położenie. Można je łatwo zmienić, np. używając uchwytów i trybów szybkiej lokalizacji punktów charakterystycznych (snap). Separacja obiektów (typu: tekst, linie) na osobne warstwy bardzo przyspiesza pracę z mapami wielkoformatowymi. Innymi interesującymi opcjami są: rozpoznawanie symboli oraz funkcja znajdź i zastąp. Umożliwiają one łatwą obróbkę powtarzających się na mapach znaków przez ich wyszukanie i wektoryzację lub przez zamianę na inne symbole.

Wektoryzacja 
Do automatycznej i półautomatycznej wektoryzacji map służy cała gama narzędzi. W tym drugim przypadku najcenniejsza jest możliwość śledzenia polilinii (rys. 2) i konturu. W trybie śledzenia, czyli ręcznej wektoryzacji, rastrową polilinię można zamienić zarówno na obrazach kolorowych jak i monochromatycznych. Przed rozpoczęciem procesu należy ustalić parametry konwersji, a w trakcie operacji użytkownik ma możliwość określenia kierunku śledzenia oraz cofnięcia ostatniego kroku lub wprowadzonego segmentu polilinii.

sledzenie_polilinii
Rys. 2 Śledzenie polilinii na obrazie kolorowym

Wyniki wektoryzacji, niestety, mogą odbiegać od oczekiwań użytkownika. Oprócz narzędzi do poprawiania wektorów WiseImage PRO GEO oferuje korektor polilinii. Dzięki niemu można dokonać m.in. przyciągnięcia/połączenia blisko leżących polilinii lub punktów, usunięcia małych segmentów i obiektów znajdujących się wewnątrz polilinii czy połączenia bliskich, zamkniętych polilinii w jedną. Dostępne opcje korektora przedstawia rysunek 3.

korektor_polilini
Rys. 3 Korektor polilinii

Modyfikacje 
Wiele powtarzających się czynności można zautomatyzować wykorzystując polecenia studio skryptów i studio poleceń wsadowych. Pozwalają one tworzyć złożone procedury do edycji wektorów i rastrów, które przyspieszają proces obróbki map. Zupełnie nową możliwością w dziedzinie budowania własnych poleceń i procedur projektowych oferuje moduł „Otwarta Architektura”. Pozwala on na przeprowadzenie wszelkich działań z poziomu języka programowania i na konstruowanie własnych aplikacji (np. do przeliczania współrzędnych z jednego układu na drugi czy wyciągania danych z map rastrowych i przenoszenia ich do zewnętrznej bazy danych). Dostępne języki programowania to VB Script, Java Script oraz HTML (ten ostatni ułatwia zaprojektowanie interfejsu użytkownika).

WiseImage PRO GEO obsługuje formaty georeferencyjne, TIFF (z rozszerzonymi opcjami), MrSID, ECW, ESRI. Istnieje możliwość importu i eksportu plików w formacie PDF.