Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – webinar


Przekazywana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”)

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest „Arkance Systems Poland” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756567, NIP: 5311703367, REGON: 381770553, (dalej „Administrator”).

Administrator posiada stronę internetową zlokalizowaną pod adresem https://www.arkance-systems.pl/; zaś poza kontaktem pocztowym i osobistym pod adresem siedziby, można się z nim kontaktować również mailowo na adres: info.pl@arkance-systems.com.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. ZAPEWNIENIA UCZESTNICTWA W WEBINARZE na który użytkownik się zapisał w celu zawarcia i wykonania umowy o usługę webinaru (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. OBSŁUGI REKLAMACJI, gdyż jest to niezbędne do wykonania zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 3. PROWADZENIA KORESPONDENCJI w tym udzielania odpowiedzi na wysyłane do administratora wiadomości, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest kontakt i utrzymywanie relacji z klientami i osobami zainteresowanymi obszarami działalności Administratora;
 4. MARKETINGU PRODUKTÓW I USŁUG WŁASNYCH ADMINISTRATORA co obejmuje m.in. przekazywanie informacji w tym materiałów promocyjnych, zaproszeń na konferencje i szkolenia i innych wydarzenia, wysyłkę newsletterów, informacji dostosowanych do wskazanej firmy i stanowiska na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest informowanie o produktach i usługach własnych administratora w związku z uczestnictwem w webinarze.
 5. ARCHIWIZACJI materiałów i komunikatów wytworzonych przez Administratora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) jakim jest udokumentowanie prowadzenia działalności zgodnie obowiązującymi przepisami w tym zasadami wykonywania zawodu radcy prawnego, adwokata i doradcy podatkowego.

ODBIORCY DANYCH I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratora na podstawie zawartych umów. W szczególności dane mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia IT, w tym obsługę i serwisowanie systemów informatycznych, dostawę technologii obsługującej webinar, hosting danych i usługi chmurowe, dostawcom usług poczty elektronicznej, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, operatorom pocztowym lub kurierom, firmom doradczym, z którymi Administratora współpracuje. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym (bądź wykonującym zadania publiczne) uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Co do zasady dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Gdyby natomiast taki transfer danych osobowych miał się odbyć w przyszłości – co może się zdarzyć między innymi w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – Administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewni odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. O takim transferze osoby, których dane dotyczą, będą uprzednio poinformowane.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy po przesłaniu ostatniej komunikacji dotyczącej webinaru zaś w pozostałych celach przez czas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub jej wspólników, chyba że wcześniej skutecznie wyrażono sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Powyższe okresy przetwarzania danych osobowych mogą zostać każdorazowo przedłużone o okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, nie będą one przetwarzane dłużej niż do momentu cofnięcia zgody.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek możliwości zawarcia umowy o świadczenie usługi webinaru, a więc niepodanie danych uniemożliwia zawarcie umowy.

Podanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych administratora jest dobrowolne, nie stanowi wymogu ustawowego ani umownego.

PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE DECYZJE

Dane przetwarzane do celów opisanych w niniejszym dokumencie nie będą podlegały profilowaniu, a wobec osób, których dane dotyczą nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. na zasadach określonych w art. 15 RODO – prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 2. na zasadach określonych w art. 16 RODO – prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
 3. na zasadach określonych w art. art. 17 RODO – prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 4. na zasadach określonych w art. 18 RODO – prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 5. na zasadach określonych w art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy wyrażono zgodę na przetwarzanie lub przetwarzanie ma na celu zawarcie/wykonanie umowy;
 6. na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 RODO – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, o ile przetwarzanie opiera się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 7. na zasadach określonych w art. 21 ust. 2 RODO – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych w zakresie w jakim przetwarzanie opiera się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 1. Powyższe prawa mogą być zrealizowane poprzez wyrażenie stosownego żądania wobec Administratora na adresy kontaktowe wskazane w ustępie 1. „Administrator Danych Osobowych” na początku niniejszej informacji, zaś prawo sprzeciwu można dodatkowo wnieść poprzez wybór odpowiedniego pola w otrzymanych komunikatach mailowych.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.