StudioARS Urbano

Urbano to nowoczesne i zaawansowane narzędzie do obliczeń i projektowania wszelkiego rodzaju sieci. Program pracuje w środowisku CAD i GIS oraz umożliwia tworzenie dokumentacji dla standardów BIM. Urbano pracuje w środowisku AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D oraz AutoCAD. Istnieje również wersja współpracująca z programem BricsCAD – Planeo.

Projektantom zewnętrznych sieci wod-kan proponujemy nowoczesne, elastyczne i dedykowane rozwiązanie do tworzenia projektów, jakim jest Urbano. Aplikacja zawiera dwa dedykowane moduły:

 • Canalis – do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej i burzowej,
 • Hydra – do projektowania sieci wodociągowej.

Aplikacja Urbano:

  • Rozszerza funkcjonalności programów z rodziny AutoCAD o narzędzia automatyzujące projektowanie sieci wod-kan.
  • Łączy w sobie wydajne projektowanie geometrii sieci, obliczenia hydrauliczne oraz integrację ze środowiskami CAD i GIS.
  • Zawiera model sieci, który w sposób dynamiczny śledzi wszelkie zmiany i automatycznie aktualizuje wszystkie części rysunku.
  • Potrafi przetworzyć setki kilometrów sieci w bardzo krótkim czasie.
  • Wspiera polskie standardy projektowe.
  • Jest rozwijana od ponad 20 lat i używana przez setki inżynierów w całej Europie, również w Polsce.

Opis oprogramowania

Cyfrowy Model Terenu

Na filmie pokazano jak szybko na podstawie rastra można opracować dane wysokościowe. Przy pomocy modelera terenu Terraform, dostępnego z każdym modułem Urbano można intuicyjnie utworzyć powierzchnię, która stanowi źródło informacji o rzędnych terenu w węzłach sieci. Wartości te pojawiają się, automatycznie nawet jeżeli, któryś z węzłów zostanie w przyszłości przesunięty.

Tworzenie Cyfrowego Modelu Terenu DTM z bloków AutoCAD
Na poniższym filmie prezentujemy Państwu, jak przy pomocy Terraform – modelera terenu Urbano łatwo można utworzyć powierzchnię dysponując blokami AutoCAD zawierającymi odpowiednie atrybuty.

Automatyczne obliczanie rzędnej dna rury
Jak wiadomo określanie rzędnych zagłębienie to często żmudne i czasochłonna część projektu, szczególnie w przypadku większych systemów. Dzięki Urbano i narzędziu do automatycznego obliczania rzędnej dna rury, proces ten można znacznie przyspieszyć i zautomatyzować. Nadal pozostaje jednak możliwość ręcznej edycji przebiegu zagłębienia w według potrzeb projektanta.

Definiowanie rzędnych bez użycia Cyfrowego Modelu Terenu DTM
Użycie Cyfrowego Modelu Terenu nie jest obligatoryjne w przypadku definiowania rzędnych terenu w węzłach. Urbano posiada szereg funkcji, które ułatwiają tą czynność w przypadku korzystania z pojedynczych punkty wzdłuż przebiegu projektowanej sieci.

Automatyczne przesuwanie etykiet
Rozmieszczenie etykiet w projektach z gęsto rozmieszczonymi węzłami sieci często przysparzają trudności z czytelnością. Narzędzie do automatycznego przesuwania etykiet w szybki sposób pomaga taki problem rozwiązać.

Konwersja elementów AutoCADowych do Urbano 

Przecięcia z istniejącym uzbrojeniem terenu

Schematy zespołów, czyli detalowanie uzbrojenia węzła. 

Bezprecedensowa wydajność w projektowaniu

 • Wyjątkowa szybkość

Rysowanie i edycja elementów sieci na planach sytuacyjnych przebiega bardzo sprawnie, a dzięki zautomatyzowaniu niektórych procesów, tworzenie grupy profili o dowolnej długości trwa zaledwie kilka sekund.

 • Duża wydajność systemu

W Urbano można bez problemu prowadzić projekty sieci w skali całego miasta, o długości kilkuset kilometrów i zawierających kilka tysięcy profili.

Gwarancja spójności dokumentacji technicznej

 • Wbudowana inteligencja obiektów

Podczas tworzenia sieci przez użytkownika, program w tle tworzy model topologiczny połączeń poszczególnych elementów; dzięki temu wszelkie zmiany na planie są odzwierciedlane w profilach i na odwrót.

 • Automatyczne etykiety

Urbano umożliwia automatyczne etykietowanie dowolnych części sieci; etykiety te mogą być dowolnie definiowane przez użytkownika. Inteligentne narzędzia pozwalają na automatyczne uporządkowanie dużej ilości nachodzących na siebie etykiet.

 • Repozytorium sieciowe

Grupa projektantów może wymieniać się danymi niezbędnymi do wykonania projektu szybko i bez potrzeby używania zewnętrznych nośników. W repozytorium sieciowym, znajdującym się na serwerze, przechowywać można konfiguracje, katalogi z obiektami, szablony systemów, ustawienia programu.

Gwarancja zgodności projektu

 • Wbudowane obliczenia hydrauliczne

Urbano Canalis zawiera obliczenia sieci sanitarnych (na podstawie założonego zużycia wody lub obszaru udziału) oraz sieci burzowych (metodą racjonalną, krzywych IDF lub stałej intensywności opadów).
Urbano Hydra natomiast zawiera obliczenia sieci wodociągowych zgodne ze standardem Epanet; liczy ciśnienia, przepływy, prędkości, straty, linie piezometryczne; umożliwia również eksport danych do Epanet.

 • Automatyczne obliczanie dna rury

Dzięki tej funkcjonalności projektant nie musi rozpatrywać spadków we wszystkich odcinkach kanalizacji oddzielnie. Może użyć zdefiniowanych przez siebie kryteriów i zastosować do poszczególnych profili lub nawet całego systemu, potraktować jako propozycję i w razie potrzeb edytować.

 • Automatyczne wymiarowanie sieci

Urbano Canalis dobiera spadki oraz średnice rur na podstawie wyników obliczeń hydraulicznych.

 • Analiza przecięć

Narzędzie pozwalające zlokalizować w projekcie i uniknąć wzajemnego przecinania się projektowanych rur w Urbano 8 zostało usprawnione. Wszystkie kolizje i zbliżenia można teraz przedstawić w interaktywnej tabeli jak również na profilu. Przecięcia można też analizować względem działek i innych danych geograficznych.

 • Automatyczne generowanie przekrojów wykopów

Urbano automatycznie generuje przekroje wykopów w wybranych przez użytkownika punktach sieci.

 • Obliczenia robót

Na podstawie zdefiniowanych kształtów wykopów Urbano generuje raporty objętości poszczególnych warstw podłoża, wypełnień, powierzchni skarp oraz powierzchni i objętości szalunków.

 • Sprawdzanie i analizowanie systemu

Narzędzie ulepszone od wersji 7 pozwala na skontrolowanie takich zdarzeń jak: powtórzenia węzłów, złe kierunki przepływu, za mała odległość między węzłami itp. Teraz narzędzie może uwzględniać jeszcze więcej parametrów.

Unikalna swoboda projektowania

 • Topologia

Topologia sieci tworzona przez Urbano pozwala na zestawianie danych opisowych, tworzenie map tematycznych oraz kontrolę kierunku przepływu. Wychodząc naprzeciw problemów z cofaniem omyłkowo wprowadzonych elementów, w Urbano 8 stworzono szereg narzędzi służących do:

– przesuwania, kopiowania oraz obracania topologii sieci,

– wyszukiwania węzłów i odcinków,

– szybkiego zamieniania systemów,

– cofania ostatnio wykonanej operacji (w wersji 8.1),

– wstawiania węzłów lub odcinków do istniejących sieci,

– wyznaczania brzegów wykopu.

 • Style obiektów i opisów

Wszystkie obiekty i opisy Urbano oparte są na stylach; raz zdefiniowane mogą być dowolnie używane w kolejnych projektach i pozwalają na szybką zmianę wyglądu obiektu lub jego opisu na planie i profilu.

Integracja ze środowiskami rastrowymi, CAD i GIS

 • Praca w środowisku AutoCAD

Obiekty sieci Urbano to linie (rury) i bloki (Canalis: studnie; Hydra: pompy, zbiorniki, zawory itp.); w związku z tym projekt Urbano może być odczytany w zwykłym AutoCAD.

 • Wspieranie standardów GIS

Obiekty sieci Urbano mogą być łatwo przekonwertowane do systemów GIS; systemy GIS mogą stanowić również źródło danych do projektowania w Urbano.

 • Trójwymiarowy model terenu – DTM

Dla użytkowników nie korzystających z możliwości AutoCAD Civil 3D, Urbano oferuje efektywny i wygodny moduł do modelowania powierzchni. Prosty, ale skuteczny algorytm znacznie przyspiesza prace geodezyjne.

 • Menedżer rysunków

Moduł pozwala na zarządzanie dużą ilością danych, które projektant może podczytać, zlokalizować w projekcie i na nich pracować. Moduł obsługuje takie formaty jak: DWG, DGN, PDF, DWF, TIF, JPG, GIF, JIF, BMP, PNG, SID itp.

 • Dane wirtualne

Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może uwzględniać dane nieprzewidziane w aplikacji (na przykład koszty) oraz tworzyć zależności matematyczne między nimi.

Przygotuj swoją ofertę

Subskrypcja

jghjfghj test

Szkolenia

x

Arkance Systems – centre de formation agréé – propose un panel de formations destinées à optimiser l’utilisation de nos solutions logicielles –  En savoir plus

Usługi

x
x
x

Accompagnement à la conduite du changement, formation, délégation d’experts techniques : un panel de services vous aidant à adopter facilement le BIM. Services

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji prowadzonej przez Joannę Karczewską, projektanta infrastruktury BIM w firmie SOMEX, Polska: “Modelowanie sieci: Przypadek czy świadoma decyzja?”.

Joanna, z ponad 20-letnim doświadczeniem, ma na swoim koncie wiele wdrożeń, rozwoju, koordynacji i szkoleń z zakresu BIM. Prowadzi również zajęcia z Urbano na Politechnice Warszawskiej.

URBANO 11 – poznaj listę nowych funkcji

1. Hydra – Przejście do EPANET 2.2
Wersja Urbano 11 wspiera najnowszą odsłonę EPANET 2.2 do obliczeń hydraulicznych projektowanych sieci. Nowa wersja eliminuje błędy i poprawia niezawodność pracy w Urbano 11. Dodatkowo została wyposażona w nowe moduły, min: zapotrzebowanie definiowane przez ciśnienie, krótszy czas obliczeń, ulepszone analizy minimalnych przepływów.

Hydra – Przejście do EPANET 2.2

2. Canalis – zintegrowane obliczenia EPA SWMM 5.1

Wersja 11 posiada zaktualizowany kod EPA SWMM 5.1, który poprawia funkcjonalność i jakość analiz. W nowej wersji znajdziemy rozbudowane funkcje definiowania parametrów deszczu, zlewni i odpływów. Ulepszone funkcje do obliczania i symulacji sieci deszczowych, kanalizacji lub złożonych. Urbano umożliwi wyświetlenie danych w kontekście czasu, linii piezometrycznych w profilu i zaprojektowanie rowów otwartych, które będą brane pod uwagę w obliczeniach i analizach.

Canalis – zintegrowane obliczenia EPA SWMM 5.1

3. Rowy otwarte
W wersji 11 Urbano po raz pierwszy będzie wspierać projektowanie rowów otwartych i obliczeń przepływu. Został utworzony zupełnie nowy katalog umożliwiający projektowanie rowów trapezowych, trójkątnych i parabolicznych. Rowy otwarte będą mogły być wyświetlane w planie, profilu i na przekrojach. Na podstawie ich przebiegu możliwe będzie obliczenie objętości mas ziemnych oraz wygenerowanie modelu BIM do formatu IFC lub NWC.

Rowy otwarte

4. Geodezja
W Urbano 11 został całkowicie przepisany moduł geodezyjny. Producent poprawił szybkość, niezawodność i uprościł funkcje. Punkty geodezyjne są teraz ściśle związane z etykietami, zostały do nich dodane atrybuty i mogą być usuwane przez klasyczne polecenia CAD. Moduł rysowania stycznych również został wzbogacony o nowe funkcje.

 

5. Przecięcia
W wersji Urbano 11 został poprawiony algorytm analizy przecięć sieci. Poprawiło to prędkość i wydajność narzędzia, w szczególności dla przecięć definiowanych przez elementy CAD. Od teraz każda zmiana w przebiegu sieci sprawi automatyczne obliczenie przecięć, nie będzie potrzeby odświeżania rysunku. Co więcej, oprócz klasycznych polilini, będzie możliwe definiowanie przecięć z bryłami 3D lub elementami Mesh co pozwoli na wyłapanie kolizji między fundamentami, bryłami, a projektowaną siecią.

Przecięcia

6. Okno interaktywnego rysowania topologii
W wersji Urbano 11 zostało zaktualizowane okno do rysowania sieci w planie, aby zwiększyć wydajność i szybkość narzędzia oraz zoptymalizować dostępne już funkcje. Stworzony został także nowy system dla nazewnictwa topologii. Wprowadzono możliwość, aby elementy tego samego rysunku, lecz projektowane w różnych systemach posiadały te same nazwy.

Okno interaktywnego rysowania topologii

7. Narzędzia do projektowania profilu
W wersji Urbano 11 został przeprojektowany moduł do projektowania profilu dna rury. Zostały dodane nowe funkcje i odświeżono interfejs graficzny.

Narzędzia do projektowania profilu

8. Drukowanie
W wersji Urbano 11 dodano zupełnie nowe funkcje umożliwiające przygotowanie wydruków dla planu, profili i przekroi. Wszystkie elementy będą mogły zostać umieszczone w układach o zadanych wcześniej wymiarach arkusza. Użytkownik może zarządzać, gdzie trafiają poszczególne sekcje projektu i w łatwy sposób zarządzać dokumentacją.

Drukowanie w Urbano 11

9. Nowe funkcje eksporty IFC i NWC
Nowa odsłona programu pozwala na eksportowanie w plikach IFC również studni prefabrykowanych ze wszystkimi metadanymi.

Nowe funkcje eksporty IFC i NWC

10. Automatyczne nazewnictwo sieci ze względu na kryteria
W wersji Urbano 11 użytkownik będzie mógł automatycznie zmieniać nazwy gałęzi sieci ze względu na przygotowane reguły. np. względem hierarchii, liczby węzłów, długości.

Automatyczne nazewnictwo sieci ze względu na kryteria

11. Wymiana danych z Google Maps
W Urbano 11 zostały przygotowanie dodatkowe funkcje wymiany danych z zasobami Google. Użytkownik może zaimportować teren z Google Maps, zaznaczając wybrany obszar, który automatycznie zostanie osadzony w układzie współrzędnych. Poprzez ustawienie przybliżenia możemy decydować, z jaką dokładnością ma zostać pobrany obraz rastrowy i jaką otrzymamy jakość danych. Maksymalny obszar, z którego możemy pobrać dane to 200 km2, w każdym miesiącu możemy też wykonać maksymalnie 500 pobrań.

Wymiana danych z Google Maps

12. Definicja ilości punktów dodatkowych
W nowej wersji Urbano użytkownik może ustawić parametr redukujący liczbę punktów dodatkowych powierzchni, aby uprościć model terenu.

 

13. Nowe elementy profilu
W wersji Urbano 11 został usprawniony silnik rysujący profile. Dodatkowo użytkownik może wyświetlić siatkę, dodawać tekst do pionowych linii w profilu czy przycinać linie piezometryczne. Zostało również usprawnione automatyczne odświeżanie profilu po zmianach trasy lub parametrów projektu.

Nowe elementy profilu

14. Nowe funkcje tabel
W wersji Urbano 11 zostały dodane nowe funkcje w dynamicznych tabelach elementów projektu. Od teraz będzie możliwe łatwiejsze edytowanie wielu wartości za jednym razem, a program zapisze ostatnie położenie tabeli w oknie programu.

Nowe funkcje tabel

15. Usprawnienie katalogu rur
Nowa wersja Urbano umożliwia przypisanie typów rur w katalogu do konkretnego systemu. Od teraz projektując sieci grawitacyjne, ciśnieniowe, będziemy mieli do dyspozycji tylko elementy, które zakwalifikowaliśmy do odpowiedniego rodzaju systemu. Program umożliwia również definicję chropowatości rur z podziałem na metodę Darcy-Weisbach’s, Hanzen i Manning.

 

16. Nowy moduł do kolaboracji
Urbano 11 wprowadza zupełnie nową jakość do projektów realizowanych zespołowo. Od teraz po wykupienu dodatkowego modułu – Collaboration, możliwe będzie wspólne edytowanie i praca na jednym projekcie z użyciem bazy danych PostgreSQL. Baza danych umożliwia przypisanie ról, uprawnień w projekcie dla poszczególnych osób mających własne hasło oraz login. Użytkownicy mogą w tym samym czasie edytować projekt, wymieniać się wiadomościami i otrzymywać powiadomienia od pozostałych członków projektu.

Być może zainteresują Cię również następujące rozwiązania

Oprogramowanie

Przygotuj ofertę

Szkolenia

Usługi

  Zapytaj o produkt

  Powrót

  Wypełnij formularz kontaktowy.


  Twoja kompozycja

  Administratorem danych osobowych jest Arkance Systems – zapoznaj się z naszą polityką prywatności.*

  * To pole jest obowiązkowe

  Close